Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i prognoza w pracy kuratora sądowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKS2-2HBT
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i prognoza w pracy kuratora sądowego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione etapy i procedury opracowania diagnozy przez kuratora oraz sporządzenie diagnozy w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym jak również prognozy kryminologiczno – społecznej podopiecznego w oparciu o o analizę wybranych czynników w prowadzonych nadzorach/dozorach.Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Dzięki omawianym zagadnieniom student będzie potrafił skonstruować diagnozę oraz sporządzić indywidualny plan oddziaływań resocjalizacyjnych. Będzie również w stanie zidentyfikować potencjalne trudności w ich realizacji. Studenci zdobędą również niezbędną wiedzę do projektowania oddziaływań wychowawczych w środowisku życia podopiecznego we współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi procesy resocjalizacji i pomocy rodzinie.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, pedagogika

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów/semestr II rok,II stopień semestr zimowy

Wymagania wstępne: pedagogika resocjalizacyjna,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

Metody nauczania: wykład, dyskusje, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, wykład problemowy, prezentacja multimedialna,

Formy zaliczenia przedmiotu: praca pisemna, egzamin

Literatura:

Grześkowiak, K. (1991): Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. (red.) A. Krukowski, Warszawa.

Górecki, P., Stachowiak, S. (1998): Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Kraków.

Haak, H. (2010): Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, T. Jedynak, K. Stasiak (red,), Warszawa.

Hołyst, B., Wojtera, E. (2013): Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich,Warszawa.

Jarosz, E. (2006): Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice.

Jaworska, A. (2012): Leksykon resocjalizacji, Kraków.

Jedynak T., Stasiak K. (2018): Nadzór kuratora sądowego, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. K. Stasiak (red.), Warszawa.

Kalinowski, M. (2005): Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa.

Kawula, S. (1978): Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo–wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112 poz., 1064; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 989).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz.U. poz. 855).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. poz. 325).

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu będzie przeprowadzony pisemnie. Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 51% wymaganych punktów uzyskanych w efekcie udzielenia prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Anna Malewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)