Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania kulturowo-społeczne w pracy kuratora sądowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKS2-2HDM Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyzwania kulturowo-społeczne w pracy kuratora sądowego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu Wyzwania kulturowo-społeczne w pracy kuratora sądowego jest zaznajomienie studenta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kurateli sądowej przebiegającej z osobami odmiennymi kulturowo i społecznie.

Skrócony opis:

1. Problemy społeczne, nierówności społeczne, kultury ubóstwa a praca kuratora

2. Praca kuratora sądowego w środowisku zróżnicowanym kulturowo

3. Problemy dzieci w rodzinie migracyjnej – aspekty społeczno-prawne

4. Subkultury i gangi a praca kuratora sądowego

5. Kompetencje wielokulturowe w pracy kuratora sądowego

6. Model programu szkoleniowego w zakresie świadomości wielokulturowej dla kuratorów sądowych na świecie

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do testu 15 godz.

Krytyczna analiza literatury specjalistycznej 10 godz.

Zadania problemowe 5 godz.

RAZEM 30 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział wykładach 15 godz.

Konsultacje 30 godz.

RAZEM 45 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75 godz.

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin : min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin : max 30 godzin = 2,5 ECTS

Pełny opis:

1. Miejsce kurateli w polskim systemie prawnym. Rys historyczny kurateli sądowej;

2. Ustawa o kuratorach sądowych (2001): organizacja służby kuratorskiej; rola i zadania kuratora sądowego (kuratorzy rodzinni oraz kuratorzy dla dorosłych); kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki kuratorów zawodowych i społecznych; aktualna sytuacja kuratorów w Polsce – dane statystyczne;

3. Kodeks etyki kuratora sądowego;

4. Diagnoza i wywiady środowiskowe - podstawowe zadania kuratorów sądowych. Cele, rodzaje oraz przepisy regulujące przeprowadzanie wywiadów. Pierwszy kontakt z podopiecznym – symulacja;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych.

Współpraca ze środowiskiem, etapy i zasady pracy w nadzorze prowadzonym metodą casework;

6. Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne;

7. Nadzory w sprawach opiekuńczych – podstawowe zadania i dylematy moralne kuratorów rodzinnych. Tworzenie programów oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych. Sądowe kontakty rodziców z dzieckiem;

8. Postępowanie z nieletnimi - metoda kontraktu, cele i zadania nadzoru. Konstruowanie programów oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Placówki wspierające działania kuratorów (m.in. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą);

9. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego – zadania kuratorów. Procedura umieszczenia zobowiązanego w placówce stacjonarnej. Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi stykają się kuratorzy prowadzący tego typu sprawy;

10. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi (policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje resocjalizujące i socjoterapeutyczne, OZSS).

Literatura:

1. Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

2. Jedynak T., Stasiak K. (red.) (2010) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa: LexisNexis

3. Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa: LexisNexis

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum

5. Porembska M. (2012) Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, w: Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do fukcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo APS

6. Wójcik D. (2010) (red.) Kuratela sądowa. sukcesy i porażki., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Efekty uczenia się:

KA7_WK2, ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach

procesów edukacyjnych

KA7_WK3, ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w

wybranych zakresach

KA7_WK7, ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i

terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

KA7_UW2, potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy

złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także

diagnozowania i projektowania działań praktycznych

KA7_UO4, potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach

praktycznych

KA7_KK4, utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi – zalicza 51%

Obecność na wykładach: dopuszcza się jedną nieobecność, każda następna zaliczenie materiału na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

• zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami pracy kuratora w środowisku zróżnicowanym kulturowo i społecznie

• Zapoznanie studentów z kompetencjami kuratora sądowego pracującego w środowisku zróżnicowanym kulturowo i społecznie

• zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z osobami w nadzorze i dozorze

• zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości w społeczeństwach zróżnicowanych społecznie i kulturowo

• zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości w społeczeństwach zróżnicowanych społecznie i kulturowo oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

Pełny opis:

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do testu 15 godz.

Krytyczna analiza literatury specjalistycznej 10 godz.

Zadania problemowe 5 godz.

RAZEM 30 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział wykładach 15 godz.

Konsultacje 30 godz.

RAZEM 45 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75 godz.

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin : min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin : max 30 godzin = 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura uzupełniająca

Babicka-Wirkus A., Wirkus Ł., Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami

Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAMJedynak T., Stasiak K. (red.) (2010) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa: LexisNexis

Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis Ostrihańska Z., Greczuszkin A. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin: Norbertinum

Porembska M. (2012) Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, w: Marzec-Holka K., Bilska E., Głowik T., Iwanicki H. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do fukcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo APS

Shearer R. A., King P.A., Multicultural Competencies in Probation—Issues and Challenges

Federal Probation a Journal of correctional philosophy and practice, vol. 68, n 1

Wójcik D. (2010) (red.) Kuratela sądowa. sukcesy i porażki., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.