Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-2M3D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie 3D
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych 2 rok I stopień sem. zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Założenia (lista przedmiotów):

Grafika komputerowa 2D 0900-FG1-1GK2D
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza do modelowania 3D i nie wymaga wcześniejszego znania programu Blender - będącego nauczanym w tym cyklu. Wymagane jest jednak sprawne posługiwanie się systemem Windows lub Linux - gdyż nauczany program Blender jest wieloplatformowy i działa pod obydwoma wspomnianymi systemami operacyjnymi. Oczekiwana jest umiejętność sieciowego kopiowania plików z uczelnianego serwera Linuxowego (narzędzia scp lub WinScp) na którym znajdują się dodatkowe materiały do zajęć. Bardzo pomocna będzie znajomość słownictwa z zakresu grafiki komputerowej (także tworzenia). Z racji dostępności anglojęzycznych (bardzo) dobrych materiałów online oraz faktu, że oficjalne podręczniki do Blendera (tzw. manuale) są właśnie w języku angielskim - znajomość tego języka będzie przydatna.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się na jednym narzędziu pracy - programie Blender. Wybór tego konkretnego rozwiązania podyktowany jest wieloma czynnikami - jest to program wieloplatformowy (działa w systemie Linux, Unix, Windows), darmowy (w tym także do wykorzystania w pracy komercyjnej) oraz bardzo rozbudowany. Student poznaje podstawowe techniki modelowania trójwymiarowego i teksturowania. Omawiane są podstawy animacji i edycja wideo. Cała poznana wiedza nie ogranicza się jedynie do tego konkretnego narzędzia pracy - student po zaliczeniu przedmiotu w łatwy sposób może "przesiąść się" na inny program do modelowania. Zdobyta wiedza może być wykorzystana w pracy jako grafik komputerowy, ale także jako projektant modeli (w tym także drukowanie 3D). Zaliczenie zajęć polega na stworzeniu większego projektu, który może stanowić portfolio studenta. Takie portfolio student będzie mógł zaprezentować potencjalnemu pracodawcy po skończeniu studiów.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy, moduł 3 Narzędzia informatyki

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok, 2 semestr, studia I-go stopnia

Wymagania wstępne: wymagane zaliczenie następujących przedmiotów: Systemy Operacyjne

Liczba godzin dydaktycznych: laboratoria 30h

Metody dydaktyczne: praca laboratoryjna, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3.00

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratoriach: 1,2 ECTS, praca własna w domu: 1,2 ECTS, przygotowanie do zaliczenia: 0,6 ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 1,2 ECTS, nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 1,2 ECTS

LABORATORIA

1) poznajemy środowisko Blendera, obsługę myszy, klawiatury - interface użytkownia

2) dodawanie gotowych prymitywów; translacje, rotacje, skalowania, skróty klawiaturowe i praca myszką

3) renderowanie (silnik Blendera oraz Cycles), materiały i tekstury, tekstury obliczeniowe, praca w UV/Editor oraz Nodes

4) modelowanie martwej natury (np. kieliszek, widelec, krzesło, klucz, pierkarnik, lampka nocna, nocnik), teksturowanie, oświetlenie; modyfikatory: subdivision surface, mirror, screw

5) elementy fizyki w Blenderze - zderzenia ciał, tworzenie najprostszych animacji, klatki kluczowe i interpolacja; rigid body, soft body; prędkość początkowa obiektów

6) więcej o modelowaniu 3D - ćwiczenia praktyczne (pomieszczenie - wnętrze, budynek na zewnątrz, dodatki ułatwiające tworzenie budynków); obiekty MetaBall; malowanie tekstur; modelowanie parametryczne - koła zębate i przekładnie

7) szkielet i animacje szkieletu - skrzynia, dłoń, ludzik

8) kamera i animacje (zależności: ruch po ścieżce, orientacja kamery na obiekt)

9) edytor wideo - sklejanie filmów, zdjęć, dodawanie muzyki, napisów, prostych efektów

10) wymiarowanie (dodatek MeasureIt), tworzenie plików do druku 3D, wiązanie ze sobą elementów zależnościami;

11) wybrane dodatki (Extra Object, ArchiMesh, BoltFactory i inne)

Jeśli czas pozwoli (w zależności od stopnia zaawansowania grupy):

a) praca z obrazkami i filmami: tworzenie filmów - timelapse; efekty filmów (np. rozmywanie/zakrywanie twarzy bohatera),

b) dodawanie efektów 3D do filmów, śledzenie obiektów w filmie

Literatura:

1. Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rzeźbieniu i renderowaniu, Ben Simonds, Wydawnictwo Helion

2. Wirtualne modelarstwo, wydanie 3, Witold Jaworski, bezpłatna książka dostępna pod adresem http://www.samoloty3d.pl/

3. Blender. Podstawy modelowania, Bogdan Bociek, Wydawnictwo Helion

4. Blender. Architektura i projektowanie. Wydanie II, Piotr Chlipalski, Wydawnictwo Helion

Efekty uczenia się:

[K U22] umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych - w tym przypadku Blendera, w którym poznał podstawy modelowania 3D.

[K U23] umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku

programowania, skompilować go i uruchomić - w tym przypadku umie tworzyć obiekty oraz je kolorować, teksturować, przypisywać im materiały. Zna podstawy renderowania grafiki. Umie stworzyć animacje (w tym animacje z silnikiem fizycznym) w Blenderze.

[K U25] umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internelu z poszanowaniem własności Intelektualnej oraz zasad użytkowania

[K KO1] zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

[K KO3] rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

[K KOs] potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Inlernetu, także w językach obcych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawryluk
Prowadzący grup: Krzysztof Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jurgielewicz
Prowadzący grup: Maciej Jurgielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)