Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1PKC1
Kod Erasmus / ISCED: 14.951 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są obecne w głównych nurtach psychologicznych założenia dotyczące natury ludzkiej. Pojawiają się pytania o to, kim jest człowiek i jakie mechanizmy rządzą jego funkcjonowaniem. Dyskutowane są odpowiedzi, których na te pytania udzielają koncepcje behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna i poznawcza.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający do psychologii jako nauki. Studenci przyswajają podstawowe pojęcia psychologiczne oraz zapoznają się z klasycznymi i współczesnymi podejściami teoretycznymi dotyczącymi mechanizmów funkcjonowania człowieka. Poszczególne psychologiczne koncepcje człowieka przedstawiane są na poziomie ogólnym oraz bardziej szczegółowo na przykładach wybranych teorii (m.in. teorii warunkowania, psychoanalizy Freuda, teorii osobowości Rogersa, teorii społeczno-poznawczej). Omawiane są metody badania ludzi. Istotną kwestią jest krytyczna ocena pojawiających się treści.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Warsztaty – 30 godzin

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godzin

Godziny obejmują:

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 18 godzin

Przygotowanie prezentacji – 12 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagająca bezpośredniego udziału nauczyciela: 30, punkty ECTS: 1

Liczba godzin o charakterze praktycznym: 30, punkty ECTS: 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Łukaszewski, W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki cz I, (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

2. Kozielecki, J. (2000) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. Akademickie „ Żak”.

3. Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wyd. UJ.

Literatura uzupełniająca:

1. Buss, D. M. (2019). Evolutionary psychology: The new science of the mind (Fifth edition). Pearson

2. Gasiul, H. (2013) Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.

3. Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2010). Teorie osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

4. Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2017). Personality, individual differences and intelligence. Harlow: Pearson.

5. Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

6. Oleś, P. (2015) Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

7. Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

8. Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2016). Psychologia. Podręcznik akademicki. T I /II Gdańsk: GWP.

9. Tokarz, A. (red.) (2010). Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? Lublin-Nowy Sącz: TN KUL.

10. Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2017). Psychologia i życie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA6_WG11: Student zna i rozumie aktywność człowieka jako systemu poznawczego zdolnego do tworzenia struktur i instytucji społecznych

KA6_WG12: Student zna i rozumie teorie psychologiczne dotyczące podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych

KA6_WG18: Student zna i rozumie filozoficzne i antropologiczne założenia psychologii i psychiatrii

KA6_UW3: Student potrafi przeprowadzić analizę zmiennych psychologicznych w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych

KA6_UW5: Student potrafi przeprowadzić analizę filozoficznych i antropologicznych założeń psychologii i psychiatrii

KA6_KR1: Student jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych

KA6_KR2: Student jest gotów do współdziałania w grupach oraz przyjmowania w nich różnych ról

KA6_KR3: Student jest gotów do dobierania właściwych metod służących do realizacji zadań praktycznych, poznawczych i komunikacyjnych

KA6_KR4: Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o dorobek i tradycję zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji, sprawdzian zaliczeniowy, aktywność na zajęciach.

Ocena końcowa jest średnią z ocen za prezentację i sprawdzian zaliczeniowy. Otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej za sprawdzian oraz za

prezentację jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Aktywność na zajęciach może wpłynąć na ocenę ze sprawdzianu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Nieobecność można odrobić poprzez odpowiedź ustną podczas dyżuru pracownika.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)