Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kognitywistyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1WKG2 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kognitywistyki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do kognitywistyki 1 410-KS1-1WKG1

Założenia (opisowo):

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas pierwszego semestru studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do wybranych zagadnień szczegółowych kognitywistyki obejmujących takie problemy, jak: percepcja, wyobraźnia, synestezja, rodzaje i natura pamięci, świadomość i jej zaburzenia, emocje, reprezentacje poznawcze, zależności psychofizyczne (elementy psychosomatyki i psychoneuroimmunologii), naturalne i sztuczne systemy poznawcze i inne. W ramach zajęć student uzyskuje szeroką interdyscyplinarną perspektywę na problemy współczesnej kognitywistyki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów procesów poznawczych - obliczeniowych, neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1 (podstawowy)

Dziedzina i dyscyplin nauki: nauki humanistyczne, filozofia, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Wymagania wstępne: zaliczony pierwszy semestr

Liczba godzin: wykład (30), ćwiczenia (30)

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej z elementami dyskusji. Ćwiczenia: prezentacje i dyskusje na podstawie tekstów wskazanych przez prowadzącego, prace pisemne i projektowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładzie (30), udział w ćwiczeniach (30), przygotowanie do egzaminu (20), przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń (20), przygotowanie prezentacji (10), przygotowanie pracy pisemnej (10).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godzin, 2 ECTS), nakład pracy związany z zajęciami praktycznymi (60 godzin, 2 ECTS).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa: Vizja Press&II, 2009.

2. S. Pinker, Jak działa umysł, Warszawa: Książka i Wiedza, 2004.

3. Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t 1-2, pod red, A. Klawitera, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2008.

4. Przewodnik po kognitywistyce, pod red. J. Bremera, Kraków: WAM, 2016.

5. W. Bechtel, G. Graham (ed.),Companion to Cognitive Science, Blackwell Publishing, 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, pod red. P. Francuza, Warszawa: Wyd. Scholar, 2007.

2. Neurocybernetyka teoretyczna, pod red. R. Tadeusiewicza, Warszawa: WUW, 2009.

3. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice: Wyd. Helion, 2008.

4. W. Fish, Perception, Hallucination, Illusion, Oxford University Press, 2009.

5. P.L. Nunez, The New Science of Consciousness: Exploring the Complexity of Brain, Mind, and Self, Prometheus, 2016.

6. D. Chalmers, Świadomy umysł. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010.

Efekty uczenia się:

1.Zna i charakteryzuje szczegółowe problemy badawcze współczesnej kognitywistyki (wykład, ćwiczenia)

2. Ma interdyscyplinarną, wielopoziomową wiedzę na temat wybranych problemów badawczych kognitywistyki (wykład, ćwiczenia)

3. Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kognitywistyki (wykład, ćwiczenia).

4. Umie sformułować interdyscyplinarny problem badawczy oraz zaproponować jego rozwiązanie (ćwiczenia).

5. Jest krytyczny, otwarty na nowe nurty badawcze w nauce i kognitywistyce (wykład, ćwiczenia).

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia: egzamin pisemny (wykład), dyskusja (wykład, ćwiczenia), prace pisemne, prezentacje, przygotowanie projektu badawczego (ćwiczenia). Szczegółowe zasady oceniania oraz zaliczenia wykładu i ćwiczeń podano w dalszej części sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Robert Poczobut
Prowadzący grup: Maja Białek, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Poczobut
Prowadzący grup: Maja Białek, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Poczobut
Prowadzący grup: Maja Białek, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.