Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3SL1
Kod Erasmus / ISCED: 14.951 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów wykładanych na kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja na 1 i 2 roku studiów.

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego 1 studenci dokonują wyboru tematu pracy licencjackiej, poznają szczegółowe zasady redakcji tekstu naukowego, znajdują literaturę potrzebną do realizacji wybranego tematu oraz prezentują fragmenty pracy podczas seminarium.

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do kognitywistyki i komunikacji. Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują dokładny temat pracy, dobierają i wyszykują literaturę, opracowują strukturę pracy i jej główne tezy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne części (rozdziały).

Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę prac dyplomowych, zgodnego z prawem wykorzystywania ich w swoim pracach, a także krytycznej dyskusji twierdzeń i teorii z zakresu kognitywistyki i komunikacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów dyplomowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, filozofia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne: zaliczenie wszystkich przedmiotów na I i II roku studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 (seminarium)

Metody dydaktyczne: dyskusja i analiza tekstów naukowych stanowiących podstawę pisanych prac licencjackich oraz fragmentów tych prac

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy: udział w seminarim (30), wyszukiwanie i lektura literatury (40), przygotowanie prezentacji na podstawie wybranego tekstu (10), napisanie fragmentu pracy licencjackiej (40)

Wskaźniki ilościowe: zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (30 godzin, 1 ECTS), nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (90 godzin, 3 ECTS).

Literatura:

Literatura do seminarium jest dobierana w ramach każdego seminarium, zależnie od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG1 - podstawowe pojęcia dyscyplin składowych kognitywistyki i komunikacji

Student potrafi:

KA6_UW1 - sformułować kognitywistyczny problem badawczy oraz zaproponować jego rozwiązanie w postaci hipotezy naukowej

KA6_UK3 - jasno komunikować posiadaną wiedzę, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne pod względem merytorycznym i i logicznym

KA6_UK5 - posługiwać się terminologią i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki, w tym filozofii kognitywnej

KA6_UK7 - przedstawić w sposób uporządkowany i przystępny podstawowe twierdzenia i teorie z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji

KA6_UO1 - planować pracę indywidualną oraz przygotować prace pisemne w języku polskim oraz proste prace w języku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej do kognitywistyki i komunikacji

KA6_UO2 - brać udział w pracy zespołu oraz przygotowywać wystąpienia ustne – w językach polskim i angielskim – dotycząc interdyscyplinarnych zagadnień kognitywistyki i komunikacji

KA6_UU1 - wyszukiwać, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Student jest gotów do:

KA6_KK1 - przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2 - bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KA6_KR1 - podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych

KA6_KR2 - współdziałania w grupach oraz przyjmowania w nich różnych ról

KA6_KR3 - dobierania właściwych metod służących do realizacji zadań praktycznych, poznawczych i komunikacyjnych

KA6_KR4 - wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o dorobek i tradycję zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji: dyskusja, prezentacja, referat, analiza i ocena konspektu oraz fragmentu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)