Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3PG Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie gospodarcze
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1
Ekonomia matematyczna 0600-ES1-2EM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podejmowania prób prognozowania zjawisk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki i pojawiających się trudności. Podejmowane tematy są przedstawiane zarówno od strony teoretycznej, jak również realizowane w formie praktycznych ćwiczeń.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

wykład 30 godz. laboratorium 15 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 30h

udział w laboratoriach 15h

przygotowanie do zajęć 10h

praca nad literaturą 10h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach 15h

udział w konsultacjach 5h

realizacja zadań projektowych 25h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Cieślak Maria (red.), PWN, Warszawa 2011.

Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2016.

Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

Guzik B., Appenzeller D., Jurek W.: Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

3PG_W01 - Student zna podstawy metodologiczne procesu prognozowania, tj. proces oceny zjawiska i posiadanych danych, katalog dostępnych metod prognozowania i etapy procesu prognozowania. K_IE1A_W06

3PG_W02 - Student zna podstawowe metody prognozowania ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania oraz etapów w jakich przebiegają. K_IE1A_W11

3PG_U01 - Student umie ocenić zjawisko ekonomiczne i posiadane na jego temat dane pod kątem możliwych do zastosowania metod prognozowania danej zmiennej oraz podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej do danej sytuacji metody i narzędzi informatycznych. K_IE1A_U06 K_IE1A_U14 K_IE1A_U18

3PG_U02 - Student umie wykonać prognozę zmiennej ekonomicznej przy pomocy podstawowych metod, w szczególności w oparciu o szeregi czasowe.

K_IE1A_U01, K_IE1A_U22, K_IE1A_U23

3PG_U03 - Student potrafi ocenić dopuszczalność oraz zweryfikować otrzymaną prognozę oraz wyciągnąć wnioski płynące z tego.K_IE1A_U22

K_IE1A_K04

3PG_U04 - Student potrafi zinterpretować i wykorzystać wyniki prognoz do podejmowania decyzji i oceny praktycznych skutków konkretnych procesów ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi prognozowania gospodarczego. K_IE1A_U22, K_IE1A_K04,

K_IE1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.