Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3EK1
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Makroekonomia 0600-ES1-1MAK
Statystyka matematyczna 0600-ES1-2SM
Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Założenia (opisowo):

algebra liniowa (w tym: działania na macierzach, rozwiązywanie układów równań liniowych); analiza matematyczna (w tym: rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych zmiennych); statystyka opisowa (w tym: podstawowe miary statystyczne); statystyka matematyczna (w tym: weryfikacja hipotez statystycznych); makroekonomia ( w tym: podstawowe zależności makroekonomiczne)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego. Studenci będą zapoznawani z kolejnymi etapami budowy modelu jednorównaniowego modelu liniowego tj.: konstrukcja modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna oraz podstawami modelowania nieliniowego. Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawione zostaną powyższe metody.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Algebra liniowa (0600-ES1-1AL), Statystyka matematyczna (0600-ES1-2SM), Statystyka opisowa (0600-ES1-1SO), Analiza matematyczna I (0600-ES1-1AM1), Analiza matematyczna II (0600-ES1-1AM2), Makroekonomia (0600-ES1-1MAK)

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań problemowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 30h = 30h

odrabianie prac domowych 15h = 15h

udział w konsultacjach 4h = 4h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10+1h = 11h

przygotowanie do kolokwium 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Materiały dydaktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

Kufel T., Ekonometria Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii – w przykładach i zadaniach, WN PWN, Warszawa 1996.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2006.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EK1_W01 Posiada wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach badawczych w ekonomii. K_IE1A_W05

3EK1_W01 Ma wiedzę na temat metod i narzędzi ekonometrycznych służących do analizy danych ilościowych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych. K_IE1A_W13

UMIEJĘTNOŚCI

3EK1_U01 Umie analizować przyczyny i przebieg zjawisk społeczno-gospodarczych oraz interpretować uzyskane wyniki. K_IE1A_U09

3EK1_U02 Umie interpretować związki przyczynowo skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii. K_IE1A_U10

3EK1_U03 Umie budować (szacować, weryfikować i interpretować) jednorównaniowe modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych.K_IE1A_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EK1_K01 Potrafi współpracować w grupie.K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)