Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2SM Kod Erasmus / ISCED: 11.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa 0600-ES1-2RPR

Założenia (lista przedmiotów):

Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć posługiwać się narzędziami analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi metodami i narzędziami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz statystycznych zjawisk masowych i procesów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka opisowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

prace domowe 10h = 10h

przygotowanie do kolokwiów, egzaminu i udział w nim 10+10h=20h = 20h

zapoznanie z literaturą 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 80 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. J. Jóźwiak, J. Podgórski Statystyka od podstaw, PWE 1998.

2. J. Greń Modele i zadania statystyki matematycznej, PWN 1972.

3. H. Kassyk-Rokicka Statystyka. Zbiór zadań, PWE 2001.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe twierdzenia i techniki estymacji i testowania hipotez - K_IE1A_W13.

Zna podstawowe metody estymacji oraz testy służące do weryfikacji - K_IE1A_W13.

Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi - K_IE1A_U18.

Umie prowadzić proste wnioskowanie statystyczne w zakresie estymacji punktowej, przedziałowej oraz testowania hipotez - K_IE1A_U18, K_IE1A_U20.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_IE1A_K01.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_IE1A_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej obejmujące część teoretyczną oraz część zadaniową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Urszula Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.