Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2SM
Kod Erasmus / ISCED: 11.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa 0600-ES1-2RPR

Założenia (lista przedmiotów):

Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć posługiwać się narzędziami analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi metodami i narzędziami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz statystycznych zjawisk masowych i procesów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka opisowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

prace domowe 10h = 10h

przygotowanie do kolokwiów, egzaminu i udział w nim 10+10h=20h = 20h

zapoznanie z literaturą 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 80 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. J. Jóźwiak, J. Podgórski Statystyka od podstaw, PWE 1998.

2. J. Greń Modele i zadania statystyki matematycznej, PWN 1972.

3. H. Kassyk-Rokicka Statystyka. Zbiór zadań, PWE 2001.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe twierdzenia i techniki estymacji i testowania hipotez - K_IE1A_W13.

Zna podstawowe metody estymacji oraz testy służące do weryfikacji - K_IE1A_W13.

Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi - K_IE1A_U18.

Umie prowadzić proste wnioskowanie statystyczne w zakresie estymacji punktowej, przedziałowej oraz testowania hipotez - K_IE1A_U18, K_IE1A_U20.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_IE1A_K01.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_IE1A_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej obejmujące część teoretyczną oraz część zadaniową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)