Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1HKL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi czynnikami wpływającymi na szeroko rozumiane zjawiska kultury europejskiej w rozwoju historycznym oraz przedstawienie wybranych kultur i cywilizacji od starożytności do współczesności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2)

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina nauki: historia

Rok studiów: I

Semetr: II

Wymagania wstępne: wiedza ogólnohumanistyczna zdobyta w toku wcześniejszych etapów edukacyjnych

Liczba godzin: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z elementami prezentacji wizualnych oraz elementami dyskusji; praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 60 godz.:

30 godz. - wykład; 30 godz. ćwiczenia (2 pkt ECTS)

- samodzielna praca studenta (60 godz.):

30 godz. - przygotowanie do ćwiczeń i konsultacje; 15 godz. - przygotowanie do egzaminu (1,5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe (*) 75 godz.- 3,0 pkt ECTS - nakład pracy nauczyciela

60 godz. - 2,4 pkt ECTS - praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Grant, Krótka historia cywilizacji klasycznej, przeł. M. Michowski, A. Mikicka, Poznań 1998.

Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Wrocław 1997.

D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1999.

C. Mango, Historia Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 2002.

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Łódź 1989.

K. Armstrong, Krótka historia islamu, tłum. J. Włodarczyk, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

B. J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, przeł. J. Aksamit, Warszawa 2009.

A. Angela, Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Życie powszednie, sekrety, ciekawostki, przeł. A. Pawłowska-Zampino, Warszawa 2016.

Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2003.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Szesnasty wiek, red. E. Cameron, przeł. M. Szubert, Warszawa 2011.

XVII wiek, red. J. Bergin, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

XVIII wiek, red. T.C.W. Blanning, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2015.

P. Chuvin, Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie rzymskim od panowania Konstantyna do Justyniana, przeł. J. Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008.

Europa rzymska, pod red. E. Bisphama, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010.

Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie, i po zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008 .

Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., pod red. R. Osborne’a, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2002.

P. Garelli, Asyriologia. Odkrywanie Wschodu Starożytnego, przeł. M. Korotaj, Warszawa 1998.

M. Goldstein, K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów MCMXXXV.

J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009.

C.W. Ceram, Bogowie, groby, uczeni. Powieść o archeologii, przeł. J. Nowacki, 1987.

Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz, Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012.

A. Mez, przeł. Renesans islamu, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (szczególnie z historią) - K_W03

2. Posiada wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne i polityczne w rozwoju historycznym oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania - K_W07

3. Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych - K_W11

4. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych - K_W15

5. Wykrywa proste zależności między kształtowaniem się koncepcji kulturoznawczych a procesami społecznymi i kulturowymi oraz zmianami w nich zachodzącymi - K_U10

6. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K01

7. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy - K_K07

8. Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych - K_U14

9. Posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych - K_U17

10. Interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami oraz formami w sztuce, umie je ocenić i zinterpretować - K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja, praca pod kierunkiem z tekstem kultury

Kryteria oceniania: egzamin ustny na podstawie wykładu, wymagań programowych i literatury przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Matus
Prowadzący grup: Irena Matus, Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2)

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina nauki: historia

Rok studiów: I

Semetr: II

Wymagania wstępne: wiedza ogólnohumanistyczna zdobyta w toku wcześniejszych etapów edukacyjnych

Liczba godzin: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z elementami prezentacji wizualnych oraz elementami dyskusji; praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 60 godz.:

30 godz. - wykład; 30 godz. ćwiczenia (2 pkt ECTS)

- samodzielna praca studenta (60 godz.):

30 godz. - przygotowanie do ćwiczeń i konsultacje; 15 godz. - przygotowanie do egzaminu (1,5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe (*) 75 godz.- 3,0 pkt ECTS - nakład pracy nauczyciela

60 godz. - 2,4 pkt ECTS - praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Grant, Krótka historia cywilizacji klasycznej, przeł. M. Michowski, A. Mikicka, Poznań 1998.

Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Wrocław 1997.

D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1999.

C. Mango, Historia Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 2002.

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Łódź 1989.

K. Armstrong, Krótka historia islamu, tłum. J. Włodarczyk, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

B. J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, przeł. J. Aksamit, Warszawa 2009.

A. Angela, Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Życie powszednie, sekrety, ciekawostki, przeł. A. Pawłowska-Zampino, Warszawa 2016.

Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2003.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Szesnasty wiek, red. E. Cameron, przeł. M. Szubert, Warszawa 2011.

XVII wiek, red. J. Bergin, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

XVIII wiek, red. T.C.W. Blanning, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2015.

P. Chuvin, Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie rzymskim od panowania Konstantyna do Justyniana, przeł. J. Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008.

Europa rzymska, pod red. E. Bisphama, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010.

Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie, i po zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008 .

Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., pod red. R. Osborne’a, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2002.

P. Garelli, Asyriologia. Odkrywanie Wschodu Starożytnego, przeł. M. Korotaj, Warszawa 1998.

M. Goldstein, K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów MCMXXXV.

J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009.

C.W. Ceram, Bogowie, groby, uczeni. Powieść o archeologii, przeł. J. Nowacki, 1987.

Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz, Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012.

A. Mez, przeł. Renesans islamu, Warszawa 1980.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Matus
Prowadzący grup: Kamil Lipiński, Irena Matus, Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2)

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina nauki: historia

Rok studiów: I

Semetr: II

Wymagania wstępne: wiedza ogólnohumanistyczna zdobyta w toku wcześniejszych etapów edukacyjnych

Liczba godzin: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z elementami prezentacji wizualnych oraz elementami dyskusji; praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 60 godz.:

30 godz. - wykład; 30 godz. ćwiczenia (2 pkt ECTS)

- samodzielna praca studenta (60 godz.):

30 godz. - przygotowanie do ćwiczeń i konsultacje; 15 godz. - przygotowanie do egzaminu (1,5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe (*) 75 godz.- 3,0 pkt ECTS - nakład pracy nauczyciela

60 godz. - 2,4 pkt ECTS - praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Grant, Krótka historia cywilizacji klasycznej, przeł. M. Michowski, A. Mikicka, Poznań 1998.

Historia Europy, pod red. A. Mączaka, Wrocław 1997.

D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1999.

C. Mango, Historia Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 2002.

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Łódź 1989.

K. Armstrong, Krótka historia islamu, tłum. J. Włodarczyk, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

Literatura uzupełniająca (5 pozycji do wyboru):

B. J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, przeł. J. Aksamit, Warszawa 2009.

A. Angela, Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Życie powszednie, sekrety, ciekawostki, przeł. A. Pawłowska-Zampino, Warszawa 2016.

Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2003.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Szesnasty wiek, red. E. Cameron, przeł. M. Szubert, Warszawa 2011.

XVII wiek, red. J. Bergin, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

XVIII wiek, red. T.C.W. Blanning, przeł. M. Urbański, Warszawa 2003.

J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2015.

P. Chuvin, Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie rzymskim od panowania Konstantyna do Justyniana, przeł. J. Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008.

Europa rzymska, pod red. E. Bisphama, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2010.

Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie, i po zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008 .

Grecja klasyczna 500–323 p.n.e., pod red. R. Osborne’a, przeł. B. Mierzejewska, Warszawa 2002.

P. Garelli, Asyriologia. Odkrywanie Wschodu Starożytnego, przeł. M. Korotaj, Warszawa 1998.

M. Goldstein, K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów MCMXXXV.

J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009.

C.W. Ceram, Bogowie, groby, uczeni. Powieść o archeologii, przeł. J. Nowacki, 1987.

Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz, Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012.

A. Mez, przeł. Renesans islamu, Warszawa 1980.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kasabuła
Prowadzący grup: Tadeusz Kasabuła, Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.