Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura Podlasia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1KPO
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Podlasia
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólna wiedzę z zakresu specyfiku wielokulturowości Podlasia i historii regionu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu. Współczesny obraz kultury Podlasia.

Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3

4.dziedzina: nauki humanistyczne dyscypliny: etnologia, historia, nauki o kulturze i religii

5.rok / semestr studiów: I r. I st, semestr I

6.wymagania wstępne: brak

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h ćwiczeń

8.metody dydaktyczne: dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne studentów, elementy wykładu informacyjnego,

9.punkty ECTS; 3

10.Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w ćwiczeniach – 30 h;

– przygotowanie do ćwiczeń – 30;

– przygotowanie prezentacji zaliczeniowej – 5 h;

– konsultacje – 9 h;

- zaliczenie - 1h

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

11. Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 h, co odpowiada 1, 6 punktu ECTS

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 h, co odpowiada 1,4 punktu ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

P. .Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej, Warszawa 1990.

Cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie, red. Andrzej Kalinowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Wasilków 2009.

M. Błaszak, Ł. Przybylski, Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, https://scholar.com.pl/pl/bezplatne-ebooki/1154-t-10-rzeczy-sa-dla-ludzi-niepelnosprawnosc-i-idea-uniwersalnego-projektowania.html

S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.

J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

A. Gaweł, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początków XXI wieku, Kraków 2009.

A. Gaweł., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.

Z. Gloger, Rok Polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszwa 1900.

Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa T. 1-2, Warszawa 1907.

Historia Kościoła w Polsce, T. II, Poznań-Warszawa 1979.

T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.

T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.

Z. Gloger, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903.

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901.

Historia województwa podlaskiego, pod red. A. Dobrońskiego, Białystok 2010.

Język a tożsamość na pograniczu kultur, Prace KKB UwB, T. 1, Białystok 2000.

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2008.

Komorowska T., Gloger, Warszawa 1985.

I. Matus Lud nadnarwiański, Białystok 2000.

I. Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30, XIX wieku, Białystok 2013

A.Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, , M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012

Ochmański Jerzy, Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI wieku (w:) Dawna Litwa, Poznań 1986.

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Pałace i dwory Białostocczyzny, Białystok 1998.

B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000.

J. Straczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej

wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Warszawa 1999

Jan Tyszkiewicz, Z dziejów Tatarów polskich: 1794-1944, Pułtusk 2002.

Śladami unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, , M. Zemło, Lublin-Supraśl 2010.

T. Wiśniewski, Cmentarze żydowskie w Białymstoku, Studia Podlaskie 1989, t. II.

J.Wiśniewski Jerzy, Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie (w:) Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny pod red. Stanisława Glinki, Antoniny Obrębskiej-Jabłonowskiej i Juliusza Siatkowskiego T. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.

Tomasz Wiśniewski, Bożnice Białostocczyzny, Białystok 1992.

T. Wiśniewski, Cmentarze żydowskie w Białymstoku, Studia Podlaskie 1989, t. II.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, T. 3, Województwo białostockie, Warszawa 1992.

A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty o tradycji świętowania w Polsce, Warszawa 2000.

Żydzi na Podlasiu, red. Zofia Chyra-Rolicz, Renata Tarasiuk, Edward Kopówka, Siedlce 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1.Wiedza. Absolwent/absolwentka (KA6_WK1, KA6_WK3, KA6_WK5)

a) posiada podstawową wiedzę ogólna teoretyczną z zakresu kultury Podlasia w aspekcie historycznym, etnicznym, i religijnym;

b) zna i rozumie główne tendencje przeobrażeń w regionie;

c) zna i rozumie historyczny i społeczny proces kształtowania się i uwarunkowań sytuacji kulturowej Podlasia;

2.Umiejętności. Absolwent/absolwentka (KA6_UW1, KA6_UW4, KA6_UK3, KA6_UK4) ;

a) samodzielnie zdobywa wiedzę na temat sytuacji kulturowej na Podlasiu;

b) poprawnie stosuje terminologię kulturoznawczą;

c) rozumie odmienne postrzeganie zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych tradycji kulturowych.

3.Kompetencje społeczne. Absolwent/absolwentka(KA6_ KK2, , KA6_KO3)

a) zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się;

b) ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Podlasia

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

– zaliczenie (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3c)

– dyskusja w trakcie zajęć (1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3)

– konsultacje (1a, 1b, 3b)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Metody oceniania: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania: aktywność na zajęciach, znajomość lektur obowiązujących na zajęcia, przygotowanie prezentacji. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, trzy nieobecności nieusprawiedliwione kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa, Maja Rogala
Prowadzący grup: Ewa Kępa, Maja Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)