Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1ZKL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Życie kulturalne
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja dotycząca życia kulturalnego, instytucji kultury, podmiotów tworzących i wspierających rozwój kultury.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów we współczesne życie kulturalne, z jego dynamicznymi przemianami (tendencje, kierunki, zjawiska). W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze wydarzenia kulturalne (muzyczne, teatralne, filmowe, plastyczne), zarówno cykliczne, jak i efemeryczne. Integralną częścią zajęć jest aktywne uczestnictwo w wybranych wydarzeniach oraz twórcza dyskusja na ich temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 – przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęći egzaminów): Ogólna orientacja dotycząca życia kulturalnego, instytucji kultury, podmiotów tworzących i wspierających rozwój kultury.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin; ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody: podające, poszukujące (problemowa, burza mózgów, ćwiczeniowa, dyskusji).

Formy zaliczenia przedmiotu: ustna (na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji oraz recenzji).

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.,

- przygotowanie do zajęć -15 godz.;

- recenzja, prezentacja – 10 godz.

Razem 55 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym 15 godzin, co wynosi 0,6 pkt. ECTS

Literatura:

J. Poleszczuk i in., Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Białystok 2012.

M. Skowrońska i in., Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą, Białystok 2014.

J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, Poznań 2005.

J. Jastrzębski, Doświadczanie kultury, Wrocław 2015.

E. Hałas, Przez pryzmat kultury, Warszawa, 2015.

M. Dmuchowski, E. A. Sekuła, Street art. Między wolnością a anarchią, Warszawa 2011.

T. Szlendak, Aktywność kulturalna, w: Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscypilnarnych badań jakościowych, red. Burszta W. J., Warszawa 2010.

A. M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

J. Owsiak, Przystanek Woodstock, historia najpiękniejszego festiwalu świata, Warszawa 2010.

Miejskie polityki kulturalne. Raport z badań, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia :

1. Wiedza: student zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze; ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym; zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego (recenzji, prezentacji) i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_W10; K_W14; K_W16)

2. Umiejętności: potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń; posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych (K_U06; K_U17)

3. Kompetencje społeczne: jest otwarty na nowe idee i poglądy; organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów; interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce (K_K03; K_K04; K_K08; K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz przesłanych prac i prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Olech
Prowadzący grup: Barbara Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)