Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3POK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu organizacji kultury w UE. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi finansowania kultury w UE, polityki kulturalnej UE, ekonomiki kultury oraz przemysłów kreatywnych. W trakcie zajęć omówiona zostanie także sytuacja Europy wielokulturowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 4 Przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscypliny – kulturoznawstwo; nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu socjologii kultury i teorii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Metody nauczania: wykład, pokaz, metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, projekty, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 10 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 10 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin;

– konsultacje – 12 godzin;

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 37 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

Literatura:

• Hutter Michael, 2011, Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, [w:] Bohdan Jung (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, s. 45-52.

• Ilczuk Dorota, 2015.03, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Country Profile: Poland, Council of Europe/ERICarts, http://www.culturalpolicies.net/down/poland_032015.pdf

• Knaś Piotr, 2012.03.09, Przemysły kultury – gospodarka – polityki publiczne, Kraków: Małopolski Instytut Kultury, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/03/09/przemysly-kultury-gospodarka-polityki-publiczne/.

• Kodeks Sponsoringu Kultury, 2011, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, PKPP Lewiatan, http://kulturasieliczy.pl/sponsoring-kultury/?m=d.

• Kosińska Anna Magdalena, 2013.04.30, Dlaczego Unia Europejska potrzebuje wspólnej polityki kulturalnej?, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/130430_unia_kultura_pl.htm.

• KREATYWNA EUROPA – program na lata 2014-20, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/srodki-europejskie/przyszlosc-programow-europejskich/kreatywna-europa-ndash-program-na-lata-2014-20.php.

• Krzysztofek Kazimierz, 2003, Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, „Studia Europejskie”, Nr 1, s. 77-94, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2003_Krzysztofek.pdf.

• Polis Małgorzata, 2008, Multikulturalizm w jednoczącej się Europie, http://transkultura.bunkier.art.pl/?p=11&i=8.

• Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, Dz. U. Nr 118, poz. 797, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101180797.

• Skomerska-Muchowska Izabela, Polityka kulturalna UE, http://nck.pl/zarzadzanie-kultura/294650-polityka-kulturalna-ue/.

• Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia_rozwoju_wojewdztwa_do_roku_2020/cele.html

• Throsby David, 2010, Ekonomia i kultura, tłum. Olga Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, tamże: Rozdział 2: Teorie wartości, s. 31-40.

• Throsby David, 2010, Ekonomia i kultura, tłum. Olga Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, tamże: Rozdział 6: Ekonomika kreatywności, s. 89-101; Rozdział 7: Przemysły kultury, s. 102-122.

• Towse Ruth, 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, tamże: Rozdział 6: Konsumpcja towarów i usług kultury, s. 156-18; Rozdział 9: Ekonomia dziedzictwa kulturowego, s. 254-279.

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2013.03.19, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf.

• Wesołowska Anna, 2012, Polityka kulturalna Unii Europejskiej na początku XXI wieku, „Refleksje” Nr 6, s. 101-110, http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/refleksje-nr6-101-110.pdf.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03, K_W10

a) ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

Umiejętności:

2. Umiejętności. Student (K_U15, K_U18):

a) rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych;

b) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych.

3. Kompetencje. Student (K_K01):

a) zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach ćwiczeń oceniane są:

• aktywność na zajęciach (znajomość tekstów i udział w dyskusji)

• kreatywność podczas zajęć warsztatowych

• prezentacje.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.