Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1FLK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu humanistyki, a także koncepcje z zakresu historii myśli filozoficznej; wymagana jest również ogólna znajomość historii kultury.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonej zmiany technologicznej. Ma uwrażliwić studenta na to, że zmiany dotyczą głównie form przekazów kulturowych, i tego, że sama treść kultury, choć zmienna, podlega obecnie specyficznej fragmentaryzacji i dekonfiguracji, co rodzi niebezpieczeństwo wzrostu chaosu kulturowego. Celem przedmiotu jest próba ukazania możliwej syntezy tradycyjnych motywów i stylów – w nowym kontekście technologicznym i ekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok I/ sem. I, st. drugiego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje filozoficzne, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach/wykładach.

Formach i in.) 15h+15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 45h+5 h

Przygotowanie do ćwiczeń 75h

Wystąpienie z przygotowanym referatem 20h

Napisanie eseju interpretacyjnego 15h

Razem: 200 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym 160h - 6,0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna…) K_W01, K__W02, K_W09, K_W12

1 . podstawowe pojęcia z zakresu refleksji o kulturze

2. wielopostaciowość typów refleksji filozoficznej

3. historyczne uwikłania filozofii w kulturze

4. różnice między uniwersalizmem filozofii a kulturoznawstwem

Umiejętności (student potrafi…) K_U08, K_U09, K_U11,

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych

2.dostrzegać elementy konstytutywne i przygodne badanych problemów

3. uchwycić podobieństwo hermeneutyczne różnych rodzajów aktywności poznawczej

4.wskazać na kontynuacje i odmienności intelektualne na przykładzie doktryn filozoficznych o kulturze

Kompetencje społeczne i personalne (student…) K _K03, K_K05, K_K07

1 .akceptuje pluralizm w intelektualnej historii ludzkości

2.rozumie punkt widzenia własnej świadomej intelektualnej

3. rozumie aksjologiczny kontekst działalności naukowej

4. umie krytycznie ocenić siebie i jest otwarty na inne światopoglądy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin. Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Na zajęciach można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione (dotyczy to wykładów i ćwiczeń). Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych dyskwalifikuje studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Raube
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski, Sławomir Raube
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonej zmiany technologicznej. Ma uwrażliwić studenta na to, że zmiany dotyczą głównie form przekazów kulturowych, i tego, że sama treść kultury, choć zmienna, podlega obecnie specyficznej fragmentaryzacji i dekonfiguracji, co rodzi niebezpieczeństwo wzrostu chaosu kulturowego. Celem przedmiotu jest próba ukazania możliwej syntezy tradycyjnych motywów i stylów – w nowym kontekście technologicznym i ekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok I/ sem. I, st. drugiego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje filozoficzne, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach/wykładach.

Formach i in.) 15h+15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 45h+5 h

Przygotowanie do ćwiczeń 75h

Wystąpienie z przygotowanym referatem 20h

Napisanie eseju interpretacyjnego 15h

Razem: 200 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym 160h - 6,0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Raube
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski, Sławomir Raube
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii kultury mają na celu uświadomienie złożoności zjawisk kulturowych w świecie przyspieszonej zmiany technologicznej. Ma uwrażliwić studenta na to, że zmiany dotyczą głównie form przekazów kulturowych, i tego, że sama treść kultury, choć zmienna, podlega obecnie specyficznej fragmentaryzacji i dekonfiguracji, co rodzi niebezpieczeństwo wzrostu chaosu kulturowego. Celem przedmiotu jest próba ukazania możliwej syntezy tradycyjnych motywów i stylów – w nowym kontekście technologicznym i ekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok I/ sem. I, st. drugiego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje filozoficzne, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu filozofii kultury; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – rozmowa egzaminacyjna . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalna jedna nieobecność).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach/wykładach.

Formach i in.) 15h+15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 45h+5 h

Przygotowanie do ćwiczeń 75h

Wystąpienie z przygotowanym referatem 20h

Napisanie eseju interpretacyjnego 15h

Razem: 200 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym 160h - 6,0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009.

S. Zizek, O wierze, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.