Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-2ANC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia codzienności
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. W trakcie zajęć studenci zdobędą umiejętność samodzielnego interpretowania kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu antropologii codzienności. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy i antropologia jedzenia. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 Przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin;

– konsultacje – 50 godzin;

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 godzin, co odpowiada 2,5 punktu ECTS

Literatura:

• Bieńko Mariola, 2012, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 281-293.

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

• Brzozowska-Brywczyńska Maja, 2012, (Mikro)rewolucje do użytku codziennego albo o zmienianiu świata po prostu. Co może kłębek wełny i para drutów?, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 183-193.

• Bystroń Jan Stanisław, 1980, Napisy, [w] tegoż, Tematy, które mi odradzano, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 109-171.

• Czapiga Małgorzata, 2012, Znaczące życie wymarłych miejsc, [w:] Grażyna Ewa Karpińska (red.), Antropolog w mieście i o mieście, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 43-59.

• Eco Umberto, 1996, Filozofia lędźwi, [w:] tegoż, Semiologia życia codziennego, tłum. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa, wstęp Joanna Ugniewska Warszawa: Czytelnik, s. 251-256.

• Fiske John, 2010, Cała Ameryka nosi dżinsy, [w:] tegoż, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-22.

• Giard Luce, 2011, Rozdz. X: Sztuki odżywiania; Rozdz. XII: Sekwencje gestów; Rozdz. XIV: Tak naprawdę gotowanie mnie niepokoi, [w:] Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, Wynaleźć codzienność, t.2 - Mieszkać, gotować, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 139-150; 183-196; 205-228.

• Golka Marian, 2009, Czy jeszcze istnieje niecodzienność?, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska(red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 65-76.

• Kępa Ewa, 2016, Wydziergać siebie i świat. Bombardowanie włóczką jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Ars inter Culturas” nr 5, s. 241-252.

• Kociatkiewicz Jerzy, Kostera Monika, 1997, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

• Krajewski Marek, 2005, Wstęp, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 7-9.

• Morozewicz Marzanna, 2015, Nobilitacja codzienności w sztuce kobiet, [w:] Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, Białystok: „Trans Humana”, s. 227-237.

• Sulima Roch, 2007, Telefon komórkowy – busola codzienności, [w:] Godzic Wiesław, Żakowski Maciej (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 197-214.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Miejskie Pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2 (32), s. 18-40, http://studreg.uw.edu.pl/pdf/2_2008/szczepanski.pdf.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Ulica odziana w zapach, „Czas Kultury” 2008, nr 1, s. 30-31.

• Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii, [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 15-52.

• Wiktorska-Święcka Aldona, Sysło Tomasz Jakub, 2009, Traktat o rzeczach codziennych. Sex&Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowhttp://tsy.art.pl/gender.pdf.

• Zawadzki Artur, 2005, Szalik - od kłębka wełny do piłkarskiej relikwii, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 39-48.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Absolwent/absolwentka (KP7_WG1, KP7_WG2):

a) zna podstawy metod badawczych wykorzystywanych w antropologii codzienności;

b) zna przykłady badań z zakresu antropologii codzienności.

2. Umiejętności. Absolwent/absolwentka (KP7_UW2, KA7_UW3, KA7_UK5):

a) poprawnie stosuje poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafi podejmować interpretację zjawisk codziennych;

c) potrafi twórczo formułować własne pomysły interpretacyjne dotyczące życia codziennego.

3. Kompetencje społeczne. Absolwent/absolwentka (KA7_KK2):

a) posiada wrażliwość interpretacyjną zjawisk codziennych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

– dyskusja w trakcie zajęć (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a)

– prezentacje zaliczeniowe (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a)

– konsultacje (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę. Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć, prezentacje własnych poszukiwań antropologicznych oraz znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)