Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-2TST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria sztuki
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci winni znać zagadnienia związane ze sztukami plastycznymi co najmniej na poziomie maturalnym. Studenci powinni zatem znać terminologię sztuk wizualnych, a także oreintować się w zakresie ogólnym w ich historii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnymi sposobami myślenia o sztukach wizualnych w różnych okresach historycznych. Wykłady i zajęcia są jej przekrojowym przedstawieniem teorii sztuki od momentu narodzin akademickiej historii sztuki (Winckelmann), przez teorie będące kultywacją formalistycznego rozmienia sztuki (Wollflin, Riegl) aż po koncepcje sztuki najnowszej (Arthur Danto).

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów (10 godzin) i ćwiczeń (30 godzin).

Wykłady są uogólnioną prezentacją najistotniejszych koncepcji sztuki, takich jak koncepcja "ojca-założyciela" akademcikiej historii sztuki Johanna Joachima Winckelmana, następnie społeczna teoria sztuki Johna Ruskina i Williama Morrisa, formalistyczne teorie sztuki Aloisa Riegla i Heinricha Wöllflina i ich sukcesorów, takich np. jak Wassily Kandinsky czy Władysław Strzemiński, także idea sztuki Clementa Greenberga, a następnie antropologiczna teoria sztuki Aby’ego Warburga, ikonologia Erwina Panofsky’ego, Jana Białostockiego koncepcja „obrazów ramowych”, antropologia obrazu Hansa Beltinga i Antropologiczna koncepcja sztuki Davida Freedberga. Zamknięciem wykładów jest przedstawienie instytucjonalnej koncepcji sztuki Arthura Danta i George’a Dickiego.

Ćwiczenia są uszczegółowiona prezentacją i jednocześnie pogłębioną analizą wybranych koncepcji sztuki przez wykladowczynię, z których część jest omawiana na wykładach.

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

- udział w wykładach - 10 godz.;

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 45 godz.;

– konsultacje – 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 11 gpdz.

Razem 100 godzin, co odpowiada 3. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 32 godziny, co odpowiada 1,1 punktu ECTS

Nakład pracy studentki/studenta związany z wykładami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 12 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 58 godzin, co odpowiada 1,9 punktu ECTS

Literatura:

Do ostatecznego zaliczenia egzaminu niezbędna jest znajomość którejś z podanej niżej lektur:

J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, przeł. Tadeusz Zatorski, oprac. Wojciech Bałus, Universitas, Kraków 2012.

J. Ruskin, Niewinne oko. Szkice o sztuce, wyb. i przek. J. Szczuka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

J. Ruskin, Sztuka, społeczeństwo, wychowanie: wybór pism, przeł. Z. Doroszowa, M. Treter, Ossolineum, Wrocław 1977.

K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, PWN, Warszawa 1970

H. Wöllflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 (lub Słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2006).

S.I. Witkiewicz, O czystej formie, Drukarnia Nowogrodzka, Warszawa 1921.

W. Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958.

C. Greenberg, Obrona modernizmu. Wybór esejów, przeł. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Universitas, Kraków 2006

A. Warburg, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, przeł. P. Sosnowska, „Konteksty” 2011, nr 2-3 (293-294).

H.Belting, Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

A.C. Danto, Czym jest sztuka, przeł. A. Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016.

A.C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, przeł. M. Salwa, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się ujęte poniżej wyszczególnionymi symbolami:

KA7_WG1; KA7_WG4; KA7_WK2; KA7_WK3; KA7_UW1; KA7_UW2; KA7_UW3; KA7_UW4; KA7_UW5; KA7_UW6; KA7_UK2; KA7_UK3; KA7_UU1, KA7_UU2.

Absolwent zna i rozumie:

- koncepcje sztuki - w ogólnym zarysie - od epoki antyku do epoki nowożytnej, a bardziej szczegółowo wybrane teorie sztuki od przełomu XVIII/XIX wieku do współczesności.

- problemy istotne dla zrozumienia sztuki jako szczególnego wytworu kultury, takie jak: rozumienie pojęcia sztuka, problemu relacji sztuki i kultury, kultury i cywilizacji, pojęcia stylu i założenia formalistycznej teorii sztuki, założeń ikonologicznego badania sztuki, koncepcję antropologii obrazu.

Absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

- wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 
w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać 
i prezentować wyniki pracy

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

Absolwent jest gotów (kompetencje społeczne):

- wykorzystywać posiadaną przez siebie wiedzę 
i posiadane umiejętności, rozumieć potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych 
oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

podjęcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- do przestrzegania zasad etycznych związanych
z odpowiedzialnością za podejmowane działania
o charakterze tworzenia, upowszechniania 
i oceny wytworów i tekstów kultury artystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład ilustrowany slajdami i połączony z dyskusją; ćwiczenia polegające na dyskusji o przeczytanych tekstach.

Zaliczenie:

wykłady - egzamin pisemny- krótka rozprawa akademicka z bibliografią i przypisami, będąca samodzielnym opracowaniem na podstawie literatury jednego z tematów omawianych na wykładach. Kryteria oceniania - ocena znajomości problematyki, czyli znajomości wykładów i literatury poświęconych samodzielnie wybranemu przez studentkę/studenta problemowi, ocena poprawności językowej pracy, jej przejrzystości,i jej konstrukcji i poprawności formalnej (przypisy, bibliografia). Praca winna być napisana samodzielnie, co będzie warunkiem przyjęcia jej do oceny.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, a także na podstawie pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Ewa Kępa, Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)