Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1SWI1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wiedzy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest:

1/ zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami, twórcami i paradygmatami socjologii wiedzy

2/ pokazanie możliwości analiz jakie dostarcza ta perspektywa badawcza w oparciu o badanie aktualnych faktów społecznych

3/ przyjęcie w postrzeganiu świata perspektywy socjologii wiedzy

Skrócony opis:

Poruszane zagadnienia:

-klasyczne propozycje „uprawiania” socjologii wiedzy

-współczesne koncepcje socjologii wiedzy

-omówienie wybranych czynników wpływających na świadomość

(język, grupy społeczne, role społeczne, systemy światopoglądowe)

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

język prowadzenia przedmiotu - polski

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki socjologiczne, socjologia

rok studiów/semestr – studia II stopnia, rok I/sem. II

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładu

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

forma zaliczenia przedmiotu - egzamin

liczba punktów ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta –udział w wykładzie – 30 godzin, udział w egzaminie- 2 godziny, udział w konsultacjach – 3 godziny, przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

• Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godzin, co odpowiada 0,6 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

-K. Mannheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992

-K. Mannheim Myśl Konserwatywna, Warszawa 1986

-P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983

-J. Niżnik, Socjologia wiedzy, Warszawa 1989

-M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1990

-A. Schulz, Wielość światów, Kraków 2009

-M. Ziółkowski, Wiedza, jednostka, społeczeństwo, Warszawa 1989

-M. Zemło, Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, Lublin 2003

-Formy świadomości społecznej, K. Sztalt, M. Zemło (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.

Literatura pomocnicza:

-Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, A. Jabłoński, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 317.

-Wiedza – władza, J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 355.

-Wiedza między słowem a obrazem, M. Zemło, A. Jabłoński, J, Szymczyk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 542.

-Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 526.

-Społeczne tworzenie iluzji. Wiedza w sferze publicznej, J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 540.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG2

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej

KP7_UW7

potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW16

potrafi w sposób twórczy łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia związane ze studiowaną problematyką, wykorzystując przy tym wiedzę z dyscyplin pokrewnych.

KP7_UK2

posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

KP7_UK3

potrafi przygotować ustną wypowiedź na zadany temat związany ze studiowaną problematyką z wykorzystaniem źródeł socjologicznych

KP7_KK2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK4

jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien opanować wiedzę przekazywaną na wykładach,

nadto dowolnie wybrany rozdział z książki: Formy świadomości społecznej, K. Sztalt, M. Zemło (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.

Celem weryfikacji wiedzy studentów przewidziany jest egzamin ustny w rzeczywistości realnej - twarzą w twarz.

Jeśli nie będzie można go przeprowadzić, to wówczas przewidziana jest inna forma sprawdzianu - napisanie eseju z zakresu prowadzonych tematów na ocenę.

Konkretne tematy do opracowania eseju zostaną podane 1 tydzień przed terminem egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)