Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie sprzedaży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-2SPSP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie sprzedaży
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu różnych metod

prognostycznych. Studenci są zapoznawani z zarówno teoretycznymi podstawami metod prognozowania gospodarczego, jak również ich

praktycznym wykorzystaniem. Studenci poznają aspekty prognozowania ze szczególnym uwzględnieniem skali mikroekonomicznej.

Poznają również uwarunkowania i ograniczenia stawiane przez wachlarz dostępnych metod prognostycznych oraz źródeł danych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 6b, specjalnościowy

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 4-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość zagadnień matematyki (0300-ZS1-1MAT)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta (liczba godzin: 100h):

- udział w wykładach: 9h

- udział w ćwiczeniach: 18h

- przygotowanie do egzaminu końcowego i wcześniej kolokwium: 23,5h

- przygotowanie się do ćwiczeń: 39h

- udział w konsultacjach: 6h

- udział w egzaminie końcowym: 1,5h

Wskaźniki ilościowe- nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52,5h (2,1 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 30 1,2 pkt

Metody dydaktyczne:

wykład monograficzny i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną i prezentacją przykładów, ćwiczenia w formie zadań rozwiązywanych

na komputerach zwłaszcza z wykorzystaniem MS EXCEL oraz prezentacją przykładów;

w przypadku konieczności synchronicznego online kształcenia zdalnego- wykorzystanie platformy EDUPORTAL

Literatura:

Podstawowa:

Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

Bazy danych, w tym: NBP, ECB, GUS, Eurostatu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2SPSP_W01 - Student zna i rozumie podstawowe metody prognozowania i narzędzia informatyczne (Excel, internetowe bazy danych)

gromadzenia, analizy oraz prezentacji danych w zakresie sprzedaży oraz stałych i zmiennych mających na nią wpływ (KA6_WK6)

Umiejętności

2SPSP_U01 - Student potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg procesu sprzedaży, a także czynników

mających na nią wpływ (na podstawie wykonanych prognoz i zebranych danych) (KA6_UW1)

2SPSP_U02 - Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania sprzedaży z wykorzystaniem standardowych metod i

narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA6_UW2)

2SPSP_U03 - Student potrafi rozstrzygać dylematy decyzyjne w zakresie sprzedaży na podstawie otrzymanych prognoz, interpretuje je

bazując na swojej wiedzy i proponuje odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4)

2SPSP_U04 - Student potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne z otoczenia organizacji i rozumie ich skutki dla działalności

sprzedażowej przedsiębiorstwa (KA6_UW5)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie rozwiązywanych na ćwiczeniach zadań oraz kolokwium (aktywność na zajęciach, projekt

grupowy, zaliczenie kolokwium);

- wykłady: egzamin końcowy (wcześniej udział w wykładach), do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.