Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-3SSPH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie przedsiębiorstw handlowych
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych. Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii. W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowe

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia I stopnia

Rok studiów:3

Semestr: 5

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 9h

Udział w ćwiczeniach = 15h

Udział w konsultacjach = 2h

Przygotowanie do ćwiczeń = 40h

Przygotowanie do egzaminu = 30h

Udział w egzaminie = 1h

Łączny nakład pracy studenta: 100godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 27 godz. 1,08 ECTS

o charakterze praktycznym - 18 godz. 0,72 ECTS

Literatura:

Podstawowa

1. T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

2. Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

3. H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

4. R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

1. A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022.

2. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

3SSPH_WG01 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych (KA6_WG1)

3SSPH_WK01 ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych (KA6_WK3)

3SSPH_WK02 posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowe (KA6_WK4)

3SSPH_WK03 posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian (KA6_WK7)

3SSPH_UW01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1)

3SSPH_UW02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4)

3SSPH_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

3SSPH_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1)

3SSPH_KO01 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu pisemnego zawierającego 15 pytań z wielokrotnością odpowiedzi (od jednego do trzech prawidłowych odpowiedzi). Dodatkowo, ocena może zostać podwyższona przez aktywność studenta w trakcie wykładu ( polegająca na wypowiadaniu się i prezentowaniu własnych opinii i przemyśleń). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i poziomu rozwiązywanych zadań. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowe

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:3

Semestr: 3

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 9h

Udział w ćwiczeniach = 15h

Udział w konsultacjach = 2h

Przygotowanie do ćwiczeń = 40h

Przygotowanie do egzaminu = 30h

Udział w egzaminie = 1h

Łączny nakład pracy studenta: 100godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 27 godz. 1,08 ECTS

o charakterze praktycznym - 18 godz. 0,72 ECTS

Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)