Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2MMN Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku globalnym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.Skrócony opis:

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu międzynarodowego w biznesie międzynarodowym przedsiębiorstwa.Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorię i praktykę budowania strategii międzynarodowych i elementów marketingu mix w biznesie międzynarodowym.strategie wejścia na rynek obcy, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i udział marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

forma studiów stacjonarne,

rodzaj przedmiotu kierunkowy,

dziedzina i dyscyplina nauki ekonomia, zarządzanie

rok studiów 2, semestr 3,

wymagania wstępne: ogólna wiedza rynkowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadku

Liczba godzin:Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 12

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Zapoznanie się z literaturą 35

Przygotowanie projektów na ćwiczenia 25

Udział w konsultacjach 10

Egzamin końcowy 1

Punkty ECTS: 6

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

ZMMN_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach w kontekście aktywności marketingowej, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych na rynkach międzynarodowych KA7_WG4

ZMMN_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu do proponowania rozwiązań

i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów w ujęciu międzynarodowym KA7_UW6

ZMMN_K01 wykazuje postawę kreatywności w podejmowanej aktywności rynkowej w ujęciu międzynarodowym KA7_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

Ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk, Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu międzynarodowego w biznesie międzynarodowym przedsiębiorstwa.Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorię i praktykę budowania strategii międzynarodowych i elementów marketingu mix w biznesie międzynarodowym.strategie wejścia na rynek obcy, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i udział marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

forma studiów stacjonarne,

rodzaj przedmiotu kierunkowy,

dziedzina i dyscyplina nauki ekonomia, zarządzanie

rok studiów 2, semestr 3,

wymagania wstępne: ogólna wiedza rynkowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadku

Liczba godzin:Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 12

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Zapoznanie się z literaturą 35

Przygotowanie projektów na ćwiczenia 25

Udział w konsultacjach 10

Egzamin końcowy 1

Punkty ECTS: 6

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Agata Kilon, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu międzynarodowego w biznesie międzynarodowym przedsiębiorstwa.Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorię i praktykę budowania strategii międzynarodowych i elementów marketingu mix w biznesie międzynarodowym.strategie wejścia na rynek obcy, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i udział marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

forma studiów stacjonarne,

rodzaj przedmiotu kierunkowy,

dziedzina i dyscyplina nauki ekonomia, zarządzanie

rok studiów 2, semestr 3,

wymagania wstępne: ogólna wiedza rynkowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadku

Liczba godzin:Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 12

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Zapoznanie się z literaturą 35

Przygotowanie projektów na ćwiczenia 25

Udział w konsultacjach 10

Egzamin końcowy 1

Punkty ECTS: 6

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.