Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XZWP
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat istoty i zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pojęć związanych z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem, a także na temat czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł specjalizacyjny - Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Rok studiów /semestr: II rok/ III semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w ćwiczeniach: 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 17 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 22 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godz., 1,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godz., 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Buszko, M. Jaworek, Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.

2. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu., Warszawa 2015.

4. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.

4. M. Bojańczyk, Enterprise valuation and value based management in conditions of instability, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2XZWP_W01: ma rozszerzoną wiedzę w zakresie kategorii i prawidłowości związanych z wartością przedsiębiorstwa KA7_WG1

• 2XZWP_W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_WG6

Umiejętności:

• 2XZWP_U01: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa KA7_UW2

• 2XZWP_U02: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa KA7_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium - 50%, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study) - 30%, aktywność na zajęciach - 20%.

Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)