Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o dawnej książce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-3WDK
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o dawnej książce
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii kultury. Dotyczy to takich zagadnień jak, rozwój nauki, podróży, odkryć geograficznych, wynalazczości od starożytności, aż po czasy współczesne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dziejów książki i bibliotek od starożytności do czasów współczesnych. W sposób szczególny omówione zostaną dzieje pisma, różnorodnych form książki (w ujęciu historycznym), specyfiki książki rękopiśmiennej, drukowanej, rozwoju nowoczesnych form drukarskich. Student zapozna się z początkami bibliotek w starożytności, rozwojem bibliotek kościelnych, uniwersyteckich, prywatnych na przestrzeni dziejów. Omówione zostaną współczesne książki cyfrowe (e-książki) oraz biblioteki cyfrowe.

Wymiar zajęć - 15 h. Zajęcia prowadzone są w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Podstawowe pojęcia. Zakres historii książki;

2. Książka rękopiśmienna i jej funkcje od średniowiecza do czasów nowożytnych;

3. Pojawienie się papieru w Europie:

4. Wynalezienie druku. Najważniejsze ośrodki wytwarzania książki i organizacja jej produkcji do końca XVIII wieku;

5. Forma książki, jej materiał, oprawa i budowa. Prezentacja graficznych rozwiązań w książce dawnej – zajęcia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. K. Ciołkowskiego 1 R (Kampus);

6. Wpływ przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych na rozwój książki w XIX i XX w.;

7. Najsłynniejsze księgozbiory polskie (charakterystyka ich organizacji i funkcji);

8. Biblioteki dawniej i obecnie. Zaliczenie przedmiotu.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 15 h – 0,5

przygotowanie do zajęć – 15 h –0,5

konsultacje indywidualne z prowadzącym –25 h – 1,0

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

2. B. Bieńkowska, H. Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

3. H Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII w., wyd. 5 popr., Warszawa 1987.

4. H Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX w., wyd. 4, Warszawa 1981.

5. K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, wyd. 3, Warszawa 1983.

7. B. Kosmanowa, Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981.

8. K. Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów, Warszawa 2015.

Dodatkowa

1. B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław 1976

2. J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX w., Łódź 1982.

3. K. Głombiowski, Problemy historii czytelnictwa, Wrocław 1966.

4. K. Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Wrocław

5. E. Słodkowska, Problemy księgoznawcze w Polsce XIX wieku, Warszawa 1973

6. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.

7. R. Cybulski, Książka na świecie, Wrocław 1990.

8. E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

9. J. Gruchała, Iucunda familia, librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002.

10. S. A. Kondek, Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999.

11. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

12. E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

13. E. Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871–1914; „O podburzanie do gwałtów...”, Kraków 2004.

14. J. Sowiński, Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, wyd. 2 popr. i rozszerz., Wrocław 1996.

15. J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986;

16. U. Eco, O bibliotece, Wrocław 1990.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK3 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK5 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacja, dyskusja

Na zakończenie zajęć student przedstawia pracę pisemną odpowiadającą czasowo i tematycznie zagadnieniom poruszanym na zajęciach.

Podstawą do wystawienia oceny końcowej jest rozmowa z prowadzącym zajęcia dotycząca problematyki poruszonej w pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)