Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS2-1HK
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie dziejów kultury i idących za nimi przemian cywilizacyjnych i społecznych, Niezbędna jest umiejętność samodzielnego definiowania takich pojęć jak: kultura, cywilizacja, zmiana społeczna, zmiana cywilizacyjna.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Historia kultury to zajęcia oferowane studentom I i II roku studiów historycznych II stopnia. Zasadniczym przedmiotem rozważań będą dzieje i zjawiska kulturowe na przestrzeni wieków Celem zajęć jest ukazanie zmian kulturowych oraz idących za nimi przemian kulturowych i cywilizacyjnych.

Zajęcia odbywają się w sali. Ze względu na możliwość

zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Podstawowe pojęcia. Co to jest kultura? Kultura a cywilizacja.

2. Kultura starożytnej Grecji;

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – Starożytność, Warszawa 2020, rozdział IV, s. 227-352;

3. Kultura i sztuka starożytnego Rzymu;

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – Starożytność, Warszawa 2020, rozdział V, s. 353-467 do Początki chrześcijaństwa;

4. Kultura średniowiecza. Rola klasztorów i uniwersytetów;

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994, s. 143-259 (rozdziały 6-7), s. 325-358 (rozdział 9);

5. Kształtowanie się państwowości europejskich. Imperium Karolińskie. Średniowieczna kultura arabska.

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze, Warszawa 2020, s. 139-182 (rozdziały VIII, IX, X);

6. Renesans we Włoszech i w Europie;

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Renesans, Warszawa 2021, s. 69-88 (rozdział V); s. 181-190 (rozdział XI);

7. Wyprawy geograficzne. Wynalezienie i rozwój druku.

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Renesans, Warszawa 2021, s. 31-42 (rozdział II); s. 112-131 (rozdział VII);

8. Wynalazki techniczne XV-XVIII wieku;

J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 139-176 (rozdział V);

9. Reformacja i kontrreformacja;

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Renesans, Warszawa 2021, s. 648-676 (rozdział XXXIV); s. 687-701 (rozdział XXXVI);

10. Kultura Oświecenia. Empiryzm i nowe wizje człowieka;

P. Chanunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1993, s. 289-393 (rozdziały 7, 8);

11. Przemiany kulturowe w XIX wieku. Nowe wzorce.

H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010, s. 1-52 (rozdziały 1-3);

12. Przełom w technice. Kultura masowa. Europejska tożsamość i koniec wieku.

H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010, s. 99-144 (rozdziały 7-9);

13. Kultura okresu międzywojnia.

P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992, „Ostatnia Arkadia” – s. 272-306;

Historia XX wieku, red. R.W. Bulliet, Warszawa 2001, s. 11-55 (rozdziały 1, 2); s.103-126 (rozdział 5); ta lektura obowiązuje również na zajęcia z tematu następnego.

14. Kultura po II wojnie światowej. Nauka, kultura, społeczeństwo. Współczesna kultura masowa;

P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001, s.412-443.

15. Koniec kultury. Zaliczenie przedmiotu.

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 30 h – 1,25

przygotowanie do zajęć – 30 h – 1, 25

konsultacje indywidualne z prowadzącym – 15 h – 0,5

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

P. Chanunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1993.

J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987.

Historia XX wieku, red. R.W. Bulliet, Warszawa 2001.

P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992.

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – Starożytność, Warszawa 2020.

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Renesans, Warszawa 2021.

W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze, Warszawa 2020.

P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.

H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii kultury, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych;

KP7_WG2 – zna i rozumie metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia kultury.

KP7_WG3 – ma pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii kultury na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym.

KP7_WG8 - Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych.

KP7_WG9 - Zna i rozumie zakres zróżnicowania kulturowego współczesnego

świata zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.

KP7_WK2 – zna i rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane w naukach historycznych.

KP7_UW4 – potrafi analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.

KP7_UW5 – potrafi korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań.

KP7_UK1 - potrafi prowadzić debatę, skutecznie argumentując i uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów historiograficznych.

KP7_KK2 - zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP7_KO2 - jest gotów do promowania tradycji oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, swojego regionu i Europy.

KP7_KR4 - jest gotów do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia pisemne – test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami możliwa inna – uzgodniona forma zaliczenia. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na minimum 80% zajęć. Zaliczenie nieobecności – rozmowa dopuszczająca na tematy związane z tematyką opuszczonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)