Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wojny i interwencje zbrojne USA w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-3WIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojny i interwencje zbrojne USA w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Stosunki międzynarodowe 3 rok I st. s. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zakres tematyczny zajęć obejmuje okres przełomu XIX/XX i XI wieku, wojen i interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pokazuje obszar zainteresowań USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim w czasach izolacjonalizmu i późniejszym okresie po współczesność.


Ukazuje wejście poprzez wojny (Wielką Wojnę i 2 wojnę światową) USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie na przykładzie Wojny w Korei, Wietnamu, Kambodży i Laosie, interwencji w Afganistanie, Bliskim Wschodzie (Pustynna Tarcza i Pustynna Burza), Afganistanie i krajach Ameryki Łacińskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmą chronologicznie okres przełomu XIX/XX wieku po czasy współczesne. Ukaże wojny i interwencje zbrojne USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim od przełomu wieków po czasy współczesne.

Ukazuje wejście poprzez wojny wejście USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarny;

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne , Stosunki Międzynarodowe.

Rok studiów/ semestr II/I,

wymagania wstępne: brak,

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:konwersatoriumm 30 godzin.

metody dydaktyczne: wykład moderowany z elementami dyskusji.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004.

2.Krzysztof Michałek, Mocarstwo. Historia stanów zjednoczonych ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

3. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa, , Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992.

4. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

2.Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

3. Krzysztof Kubiak, Konflikty zbrojne 1945–1989. Główne pola starć, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2019, nr 34, s.15-69.

4. Chaim Herzog ., Wojna Jom Kippur, tłum. M. Rudowski, Warszawa 2000.

5. Lizut J., Operacja Ho Chi Minh 1975, Warszawa 2018.

6. Lowe P., Wojna koreańska, tłum. M. Czekański, Warszawa 1995.

7. Ostaszewski P., Wietnam: Najdłuższy konflikt XX wieku, Warszawa 2000.

8. Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji

międzynarodowych oraz ich historię

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych

na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich

historycznych uwarunkowań

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym,

kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach

międzynarodowych

KP6_WG8 podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WK1 podstawowe trendy przemian cywilizacyjnych w świecie

KP6_WK3 podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne

i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich

podłoże historyczne

KP6_WK4 kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich

źródła historyczne

KP6_UW2 umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

KP6_UW3 wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń

międzynarodowych

KP6_UW7 na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji

międzynarodowej

KP6_UW8 analizować aktualną sytuację międzynarodową

w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu

historycznego

KP6_UW9 na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje

aktualnych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UK1przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać

odpowiednie systemy informatyczne

KP6_UK4 posługiwać się na poziomie zaawansowanym (B2 ESOKJ)

jednym językiem zachodnioeuropejskim ze szczególnym

uwzględnieniem zagadnień międzynarodowych

KP6_UO1 przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu

stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł

redakcyjnych i językowych

KP6_OU2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych

na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich

historyczny kontekst

KP6_KK2 ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej

i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KR1 pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad

etycznych

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie

wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3 uznawania i szanowania różnic punktów widzenia

determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie końcowe - zaliczenie npd. przedstawionej prezentacji i aktywności na zajęciach;

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmą chronologicznie okres przełomu XIX/XX wieku po czasy współczesne. Ukaże wojny i interwencje zbrojne USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim od przełomu wieków po czasy współczesne.

Ukazuje wejście poprzez wojny wejście USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienie interwencji zbrojnych i wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone Ameryki na przełomie XIX/XX wieku, XX i XXI wieku. Pokazuje elementy ingerencji USA w Ameryce Łaci ńskiej i Południowej na tle zjawiska panamerykanizmu oraz interwencji w sprawy wewnętrzne państw na świecie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarny;

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, Stosunki Międzynarodowe.

Rok studiów III/ semestr II.

wymagania wstępne: brak,

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godzin.

metody dydaktyczne: wykład moderowany z elementami dyskusji.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004.

2.Krzysztof Michałek, Mocarstwo. Historia stanów zjednoczonych ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

3. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa, , Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992.

4. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

2.Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

3. Krzysztof Kubiak, Konflikty zbrojne 1945–1989. Główne pola starć, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2019, nr 34, s.15-69.

4. Chaim Herzog ., Wojna Jom Kippur, tłum. M. Rudowski, Warszawa 2000.

5. Lizut J., Operacja Ho Chi Minh 1975, Warszawa 2018.

6. Lowe P., Wojna koreańska, tłum. M. Czekański, Warszawa 1995.

7. Ostaszewski P., Wietnam: Najdłuższy konflikt XX wieku, Warszawa 2000.

8. Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)