Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-1NAO
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 9h;

ćwiczenia - 9h;

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

- ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku.

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 9h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 50h,

- przygotowanie się do ćwiczeń 50h,

- udział w konsultacjach 5h,

- udział w egzaminie 2h.

Łączny nakład Studenta z udziałem bezpośrednim nauczyciela - 1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Kożuch B., Nauka o organizacji (Wyd. VI), CeDeWu, Warszawa 2023

2. Latusek-Jurczak D. , Olejniczak T. , Piotrowski W. (red.), Teoria organizacji: nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

3. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.

4. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Poltext, Warszawa 2017

5. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

6. Karbowiak K., Wyrzykowska B. , Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009

7.Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

Uzupełniająca:

1. Kostera M. , Krzyworzeka P. , Połeć M. , Antropologia organizacji : jak prowadzić badania terenowe, PWN, Warszawa 2023.

2. Mazur J. , Rojek-Adamek P. , Tomczyk J. (red.) , Zarządzanie zmianą: innowacje - organizacje - bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

3. Wojciechowska-Filipek S., Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

5. Hofstede G. J. , Minkov M. , Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, (przekład Małgorzata Durska), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1NAO_W01_opis_efekt kierunkowy wiedzy

1NAO_U01_opis_efekt kierunkowy umiejętności

1NAO_K01_opis_efekt kierunkowy kompetencji

Przypisane efekty kierunkowe wiedzy do tego przedmiotu to:

KA6_WG1

KA6_WK1

KA6_WK3

KA6_WK4

KA6_WK7

KA6_WK8

Przypisane efekty kierunkowe umiejętności do tego przedmiotu to:

KA6_UW1

KA6_UW5

KA6_UK1

KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Egzamin (pisemny)

warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min 51% prawidłowych odpowiedzi

skala ocen:

51-60% - dost

61-70% - dost +

71-80% - db

81-90% - db+

91-100% - bdb

Ćwiczenia: Obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona),

Suma punktów uzyskanych ze wskazanych aktywności: studium przypadku, prezentacja zespołowa/projekt zespołowy, dyskusja problemowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mielko
Prowadzący grup: Aleksandra Kopko, Cezary Mielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 9h;

ćwiczenia - 9h;

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

- ćwiczenia - rozwiązywanie projektów i studiów przypadku.

Punkty ECTS-5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta:

Wymagany nakład pracy własnej studenta w każdym semestrze:

- udział w wykładach 9h,

- udział w ćwiczeniach 9h,

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 50h,

- przygotowanie się do ćwiczeń 50h,

- udział w konsultacjach 5h,

- udział w egzaminie 2h.

Łączny nakład Studenta z udziałem bezpośrednim nauczyciela - 1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Kożuch B., Nauka o organizacji (Wyd. VI), CeDeWu, Warszawa 2023

2. Latusek-Jurczak D. , Olejniczak T. , Piotrowski W. (red.), Teoria organizacji: nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

3. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.

4. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Poltext, Warszawa 2017

5. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

6. Karbowiak K., Wyrzykowska B. , Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009

7.Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

Uzupełniająca:

1. Kostera M. , Krzyworzeka P. , Połeć M. , Antropologia organizacji : jak prowadzić badania terenowe, PWN, Warszawa 2023.

2. Mazur J. , Rojek-Adamek P. , Tomczyk J. (red.) , Zarządzanie zmianą: innowacje - organizacje - bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

3. Wojciechowska-Filipek S., Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

5. Hofstede G. J. , Minkov M. , Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, (przekład Małgorzata Durska), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)