Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1HSM Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia gospodarcza 0300-MS1-1HIG

Założenia (opisowo):

Prezentacja procesów, które doprowadziły do powstania układu sił politycznych i gospodarczych na początku XXI w. (ujęcie historyczne)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia polityczne i gospodarcze w kontekście międzynarodowym od czasów przedkapitalistycznych do współczesności.

Tematyka ćwiczeń koncentruje się wokół stosunków międzynarodowych Polski z zagranicą w perspektywie historycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: wiedza ogólnohistoryczna i wiedza o społeczeństwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. (wykłady), 30 godz. (ćwiczenia), zarówno wykłady jak i ćwiczenia odbywają się w formie stacjonarnej (12 godz. wykładu i 20 godz. ćwiczeń) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (3 godz. wykładu i 10 godz. ćwiczeń)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu)

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace pisemne, filmy edukacyjne, studia przypadków, samodzielna praca studentów, realizacja zadań umieszczonych w e-learningu, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu)

Punkty ECTS: 3 (3x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium oraz egzaminu: 26 godz.

- udział egzaminie: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36 (1,44 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

2. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

3. Jasiński L.J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku, Centrum Europejskie Natolin, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.

4. Kaliński J, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

Uzupełniająca:

1. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.

2. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010.

3. Jasiński L.J., Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2003.

4. Albiński P., Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2009.

5. Kaliński J. (red.), Polskie osiągnięcia gospodarcze, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

6. Rojek W., Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

7. Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945 roku. Warszawa 2010.

8. Acemoglu D., Robinson J.A., Why nations fail : the origins of power, prosperity and poverty, Crown Business, New York 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

HSM_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych i rozumie umiejscowienie nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych (M1_W01)

HSM_W02 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji międzynarodowych i ich ewolucji (M1_W02)

HSM_W03 Student ma podstawową wiedzę na temat przyczyn, charakteru i konsekwencji przeobrażeń strukturalnych w gospodarce światowej (M1_W07)

HSM_W04 Student posiada wiedzę na temat zmian struktur i instytucji gospodarczych o charakterze międzynarodowym oraz konsekwencji tych przeobrażeń (M1_W09)

HSM_W05 Student posiada wiedzę z zakresu poglądów na temat międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz ich historycznej ewolucji (M1_W10)

UMIEJĘTNOŚCI

HSM_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce i na arenie międzynarodowej (M1_U01)

HSM_U02 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy dokonać oceny zmian dokonujących się na rynku światowym (M1_U02)

HSM_U03 Student potrafi, właściwie weryfikując materiały źródłowe, przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (M1_U09)

HSM_U04 Student potrafi, właściwie weryfikując materiały źródłowe, przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (M1_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HSM_K01 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (M1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i realizacji zadań umieszczonych w e-learningu oraz kolokwium;

- wykłady: egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i formie e-zajęć (wymagana ponad 50%

poprawnych odpowiedzi), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.