Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3ROM Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia cz. 1 0300-MS1-1EKO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się zatem z warunkami i zasadami dokonywania płatności i rozliczeń w handlu międzynarodowym. Analizowane będą zagadnienia związane z kontraktami międzynarodowymi, tj. sposobami ich realizacji, dokonywania płatności, zabezpieczeń oraz finansowania. Omówiona zostanie także rola banków, jako podmiotów pośredniczących w realizowanych rozliczeniach handlowych.

Z punktu widzenia eksportera i importera analizie poddane zostaną podstawowe instrumenty prawne i ekonomiczne w tym zakresie, tj. inkaso i akredytywa dokumentowa, rodzaje rozliczeń w handlu zagranicznym, finansowanie handlu zagranicznego m.in. przez factoring i forfaiting, bankowa obsługa transakcji zagranicznych, a także podstawowe regulacje prawa międzynarodowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy

indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- przygotowanie się do wykładu 20 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 25 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do sprawdzianów 15 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 25 h

- udział w konsultacjach 15 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 h, 2,33 ECTS

- o charakterze praktycznym: 45 h, 1,8 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Wyd. IV, Gdańsk 2008.

Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2012.

Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe: Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.

Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2017.

Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I. Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Diffin, Warszawa 2008.

Stępień B., Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004.

Stępień B., Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

ECB, TARGET Services, https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3ROM_W01 Student zna podstawowe instytucje oraz mechanizmy w dokonywaniu rozliczeń w obrocie międzynarodowym M1_W02, M1_W03

3ROM_W02 Student zna podstawowe formy dokonywania rozliczeń w obrocie międzynarodowym M1_W08

3ROM_W03 Student zna podstawowe formy zabezpieczeń transakcji w obrocie międzynarodowym M1_W03

UMIEJĘTNOŚCI

3ROM_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w handlu zagranicznym M1_U01, M1_U03

3ROM_U02 Student potrafi posługiwać się w sposób poprawny regulacjami prawnymi, uwarunkowaniami organizacyjnymi i społecznymi w celu rozwiązania konkretnych zadań lub problemów z zakresu międzynarodowych rozliczeń M1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3ROM_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie M1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej zawierający pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte – uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie aktywności na zajęciach oraz prezentacji grupowej zadanego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się zatem z warunkami i zasadami dokonywania płatności i rozliczeń w handlu międzynarodowym. Analizowane będą zagadnienia związane z kontraktami międzynarodowymi, tj. sposobami ich realizacji, dokonywania płatności, zabezpieczeń oraz finansowania. Omówiona zostanie także rola banków, jako podmiotów pośredniczących w realizowanych rozliczeniach handlowych.

Z punktu widzenia eksportera i importera analizie poddane zostaną podstawowe instrumenty prawne i ekonomiczne w tym zakresie, tj. inkaso i akredytywa dokumentowa, rodzaje rozliczeń w handlu zagranicznym, finansowanie handlu zagranicznego m.in. przez factoring i forfaiting, bankowa obsługa transakcji zagranicznych, a także podstawowe regulacje prawa międzynarodowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy

indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

- przygotowanie się do wykładu 20 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do sprawdzianów 10 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 20 h

- udział w konsultacjach 15 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 h, 2,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 130 h, 5,2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Wyd. IV, Gdańsk 2008.

Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2012.

Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe: Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.

Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.

Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I. Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Diffin, Warszawa 2008.

Stępień B., Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004.

Stępień B., Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.