Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1STM Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-MS1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-MS1-1STA

Założenia (opisowo):

Matematyka w zakresie: rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej; algebra liniowa

Rachunek prawdopodobieństwa: wiadomości ze szkoły średniej;

Statystyka opisowa w zakresie: analiza struktury (miary średnie, zmienności, asymetrii), analiza zależności między zmiennymi.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Rok studiów/semestr: 1 rok/ 1 semestr

Wymagania wstępne: 0300-MS1-1MAT Matematyka, 0300-MS1-1STA Statystyka opisowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji mulitimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 godz.;

udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

udział w konsultacjach – 4 godz.;

odrabianie prac domowych – 10 godz.;

przygotowanie do ćwiczeń – 36 godz.;

przygotowanie do kolokwium – 25 godz.;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz./2 ECTS

o charakterze praktycznym: 105 godz./4,2 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1.Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STM_W01: Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej. M2_W06

1STM_W02: Zna rozkłady podstawowych statystyk z próby, metody estymacji punktowej i przedziałowej oraz wybrane testy istotności. M2_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1STM_U01: Potrafi projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. M2_U04

1STM_U02: Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej. M2_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STM_K01: Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności ze statystyki matematycznej. M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.