Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1PFI2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo finansowe cz. 1 0300-PS1-1PFI1

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien opanować zagadnienia częsci ogólnej prawa finansowego omawiane w trakcie wykładów i ćwiczeń prawa finansowego realizowanego w semestrze zimowym.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pełny opis:

1) Profil studiów: ogólnoakademicki,

2) Forma studiów: studia stacjonarne,

3) Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy,

4) Dziedzina i dyscyplina nauki: prawo finansowe i finanse publiczne,

5) Rok studiów/semestr: I rok, II semestr,

6) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń,

7) Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów,

8) Punkty ECTS: 6,

9) Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- udział w wykładach - 30 godz.,

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.,

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.,

- samodzielne rozwiązywanie kazusów - 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 20 godz.,

- przygotowanie do egzaminu - 20 godz.,

- Łącznie - 150 godz.

10) Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 60 godz (2 pkt ECTS),

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 90 godz. (4 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Zapadka P., Mikos-Sitek A., Prawo finansów publicznych, Seria Skrypy Becka, Warszawa 2014.

2. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

3. Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010.

4. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

I WIEDZA:

1) P1_W01 / ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych / S1A_W01,

2) P1_W04 / zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach

ekonomicznych i mechanizmie funkcjo nawania gospodarki rynkowej / S1A_W04,

3) P1_W07 / ma wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi

prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania / S1A_W07.

II UMIEJĘTNOŚCI:

1) P1_U08 / rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo / S1A_U08,

2) P1_U10 / potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą, konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych,

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych / S1A_U10.

III KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1) P1_K01 / ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie / S1A_K01,

2) P1_K06 / potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności / S1A_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzysakania zaliczenia ćwiczeń jest pozytywny wynik na kolokwium, z tym, że obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdanie egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.