Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3UAPO Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza podatkowa
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo podatkowe 0300-PS1-2PPE
Rachunkowość 0300-PS1-2RAC

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć z przedmiotu „Analiza podatkowa” jest istota i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu.

Studenci nabywają umiejętność analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Analiza podatkowa” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, w tym e-learning 10 h

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do kolokwium 15 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h, 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 78 h, 3,12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019.

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015.

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019.

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.).

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.).

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3UAPO_W01 student ma wiedzę dotyczącą głównych elementów konstrukcyjnych poszczególnych podatków (P1_W04)

3UAPO_W02 student ma wiedzę na temat zależności występujących pomiędzy poszczególnymi kategoriami podatkowymi (P1_W06)

3UAPO_W03 student dysponuje wiedzą o możliwych instrumentach przeprowadzenia analizy podatkowej (P1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

3UAPA_U01 potrafi właściwie analizować poszczególne kategorie fiskalne oraz identyfikować alternatywne rozwiązania (P1_U01, P1_U03, P1_U08)

3UAPA_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów w zakresie kształtowania ciężarów podatkowych (P1_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3UAPA_K01 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (P1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 31 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 20 pkt

• case study max. 20 pkt

- kolokwium, max. 20 pkt (kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie case study; na kolokwium mogą być używane kalkulatory oraz teksty ustaw).

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 31 pkt, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 30 2,0

• 31 – 36 3,0

• 37 – 42 3,5

• 43 – 48 4,0

• 49 – 54 4,5

• 55 – 60 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.