Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PPAR Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-3ZZL

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia 0300-ZS2-1PSY

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać sytuacją na rynku pracy oraz podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe mechanizmy psychologiczne kształtujące zachowania ludzi na rynku pracy i w środowisku pracy. Uwaga zwrócona zostanie na sytuację na rynku pracy i wpływ bezrobocia na postawy bezrobotnych. Przeanalizowane też zostaną kwestie prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów procesu kadrowego i problemy psychologiczne z tymi procesami związane.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M4 -Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II rok/ trzeci semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 4

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- analiza studiów przypadków, zadania grupowe

- referaty/prezentacje studentów

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń– 15 godz.

Przygotowanie prezentacji -15

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 36 godz.

Egzamin – 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 100 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 34 godz., 1,36 ECTS.

o charakterze praktycznym: 10, 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Schultz D.P. , Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2012;

2/ Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

3/ Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008;

4/ Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

2PPAR_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (Z2_W05)

2PPAR_W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (Z2_W08)

2PPAR_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (Z2_W08)

2PPAR_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

dotyczące zachowań na rynku pracy i w ramach przedsiębiorstwa w aspekcie psychologicznym (Z2_U01)

2PPAR_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role (Z2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej zawierającym pytania otwarte.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.