Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2ZPR Kod Erasmus / ISCED: 04.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Koncepcje zarządzania 0300-ZS2-1KOZ
Nauka o organizacji 0300-ZS1-1NAO

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesowego w organizacjach oraz próba jego identyfikacji i oceny oddziaływania na funkcjonowanie wybranych organizacji.

W zakresie wiedzy student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania organizacją.

W zakresie umiejętności student potrafi dokonać charakterystyki procesu zarządzania przedsiębiorstwem, rozpoznać elementy znanych metod zarządzania.

W zakresie kompetencji student powinien posiadać potrzebę kształcenia ustawicznego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia charakterystykę zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach. Koncentruje się w szczególności na: istocie zarządzania procesowego, identyfikowaniu procesów, ich standaryzacji, a także na pomiarze wyników procesów i sposobach ich usprawniania.

Pełny opis:

We współczesnych organizacjach funkcjonujących w zmiennym i złożonym otoczeniu obserwuje się odejście od tradycyjnych (klasycznych) rozwiązań organizacyjnych na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań umożliwiających szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu i jednocześnie sprzyjających sprostaniu wymaganiom klienta.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_2 przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania (0300-ZS1-1PZA ) i koncepcji zarządzania (0300-ZS2-1KOZ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. i ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywania studiów przypadku w grupach, projekt grupowy.

Ocena końcowa: egzamin.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu 25 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń 58 godz.

- udział w konsultacjach 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- egzamin 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 57, punkty ECTS 2,28

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50, punkty ECTS 2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2ZPR_W01 Student zna istotę orientacji procesowej, zasady i narzędzia zarządzania procesowego. Z2_W01

Umiejętności:

2ZPR_U01 Student potrafi wskazać różnice pomiędzy orientacjami : funkcjonalną i procesową; rozumie metodykę zarządzania procesami w organizacji i potrafi scharakteryzować etapy metodyki zarządzania procesowego, potrafi opisać i zmapować wybrany proces oraz określić mierniki jego skuteczności i efektywności. Z2_U07

Kompetencje społeczne:

2ZPR_K01 Student potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role Z2_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny zawierający pytania otwarte lub testowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.