Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1DGCA
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

GO-ćwiczenia 0400-AS1-1DGC
GOJA - fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AN1-1DGP
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

GO-ćwiczenia 0400-AS1-1DGC
GOJA - fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AN1-1DGP
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom morfologii, semantyki i składni języka angielskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/językoznawstwo

Rok studiów: I. Semestr: I, II

Wymagania wstępne:

Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin dydaktycznych: 60h (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja, wykład, wspólna analiza przykładów językowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Udział w konsultacjach 10h

Przygotowanie do testów i udział w nich: 15h +2h = 17h

Razem: 117 h

(odpowiada 4 punktom ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h (2,75 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h (2 pkt ECTS)

Literatura:

1. L. Bauer: English Word-Formation. CUP 1983

2. A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press 2002

3. S. Chalker: A Student’s English Grammar. Longman 1992

4. J.R. Hurford: Semantics 2nd ed. CUP 2007

5. R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language. CUP 2002

6. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed. Harcourt Brace Jovanovich 1993

7. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994

8. J. Miller: An Introduction to English Syntax. Edinburgh University Press 2008

9. K. Pawłowska. Word, Phrase, Clause. The Basics of Descriptive Grammar. Wyd. WSFiZ 2012.

10. G. Yule: The Study of Language 2nd ed. CUP 1996

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena opiera się na 3- 4 punktowanych testach. Jedynie zdobycie min. 60% punktów ze wszystkich testów kwalifikuje do otrzymania zaliczenia:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Student może być nieobecny podczas testu jedynie za zwolnieniem lekarskim.

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału, jednak w tym wypadku jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecność należy nadrobić wg wytycznych prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)