Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie językowe tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1OJTE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie językowe tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 0400-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST
Redakcja i korekta językowa (warsztaty) 0400-PS1-2RKJ

Założenia (opisowo):

W trakcie specjalności edytorstwo cyfrowe studenci poznają kolejne etapy procesu wydawniczego. Na zajęciach z opracowania językowego tekstu mają za zadanie zrobić redakcję językową i korektę tekstów wydawanych w ramach specjalności. Praca nad tekstami będzie prowadzona różnymi sposobami: na papierze, a także w dostępnych programach z użyciem słowników i innego typu poradników dostępnych w wersji papierowej i elektronicznej w sieci. W trakcie ćwiczeń wprowadzane będą treści teoretyczne.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi. Składają się z:

1) części praktycznej, polegającej na samodzielnej bądź wykonywanej w grupach redakcji językowej i korekty tekstów wydawanych w ramach specjalności;

2) treści teoretycznych, wprowadzanych w trakcie pracy nad opracowaniem językowym tekstu.

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta:

1) wiedzy niezbędnej w pracy redaktora językowego i korektora:

a) poszerzenie wiedzy nt. reguł fleksyjnych, składniowych, stylistycznych, spójności i kompozycji tekstu, zasad ortograficznych i interpunkcyjnych; b) wprowadzanie do tekstu cytatów, odwołań i przypisów c) poznanie znaków korektorskich i zasad pracy w wydawnictwie;

2) umiejętności językowego opracowania różnego typu tekstów – redakcji i korekty, a także dużej sprawności w krytycznym posługiwaniu się różnego typu słownikami i poradnikami w wersji książkowej, a także dostępnymi w sieci;

3) umiejętności współpracy w wydawnictwie

Zajęcia obejmują cztery bloki zagadnień:

1) techniczne aspekty pracy redaktora językowego i korektora: zasady pracy, znaki korektorskie, programy edycyjne;

2) krytyczną analizę zasad polskiej pisowni i interpunkcji na poziomie profesjonalnym;

3) błędy fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne; błędy w kompozycji tekstu – problemy o dużym stopniu trudności, rzadkie i dyskusyjne;

4) opracowywanie językowe różnego typu tekstów: publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych, artystycznych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach specjalności edytorskiej, które przygotowują do redakcji językowej i korekty tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące bloki zagadnień:

1) techniczne aspekty pracy redaktora językowego i korektora: zasady pracy, znaki korektorskie;

2) krytyczną analizę zasad polskiej pisowni i interpunkcji na poziomie profesjonalnym;

3) błędy fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne; błędy w kompozycji tekstu – problemy o dużym stopniu trudności, rzadkie i dyskusyjne

4) wprowadzenie zasad elektronicznej edycji tekstów.

Zagadnienia teoretyczne będą omawiane w trakcie zajęć praktycznych, polegających na redakcji językowej i korekty tekstów przygotowywanych do wydania w ramach specjalności

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

2. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

3. Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.

5. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Inne słowniki ortograficzne, frazeologiczne, wyrazów bliskoznacznych, portale i strony internetowe

Literatura uzupełniająca

7. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

8. Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, 2004, s. 29-46;

9. Z. Saloni, O kształceniu umiejętności pisania, Warszawa 1976.

10. Wierzbiccy, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

11. http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b60_029-046.pdf

Efekty uczenia się:

W1 - Zna podstawowe zasady pracy redaktora językowego i korektora.

W2 - Ma pogłębioną wiedzę o zasadach pisowni polskiej na wszystkich poziomach: od ortograficzno-interpunkcyjnego po kompozycję tekstu.

W3 - Zna charakterystyczne cechy języka i kompozycji różnego typu tekstów.

W4 - Zna słowniki i poradniki, a także strony i portale internetowe potrzebne w pracy redaktora językowego

U1 - Umie dokonać redakcji językowej i korekty różnego typu tekstów w wersji papierowej i elektronicznej.

U2 - Umie odszukać potrzebne do redakcji językowej informacje w źródłach papierowych i elektronicznych.

U3 - Umie opracować i przedstawić przygotowany samodzielnie lub w zespole temat.

K1 - Umie pracować w zespole.

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy indywidualnej na zajęciach, ocena pracy zespołowej, ocena przygotowanych prezentacji, ocena dokonanej redakcji językowej i korekty tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: elementów wykładu, w tym prezentacji multimedialnych, metod warsztatowych, w tym różnych typów metod aktywizujących; projektów zespołowych. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie na ocenę; ocena jest wypadkową:

1) oceny przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności na zajęciach (w tym pracy zespołowej)

2) oceny samodzielnie przygotowanej prezentacji

3) oceny opracowania językowego tekstów

Student może być nieobecny na jednych zajęciach w semestrze bez konieczności zaliczenia zagadnień na nich omawianych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 58 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura języka polskiego 0400-PS1-2KJP
Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Praktyczna stylistyka cz.1 0400-PS1-2PST
Redakcja i korekta językowa (warsztaty) 0400-PS1-2RKJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują następujące bloki zagadnień:

1) techniczne aspekty pracy redaktora językowego i korektora: zasady pracy, znaki korektorskie;

2) krytyczną analizę zasad polskiej pisowni i interpunkcji na poziomie profesjonalnym;

3) błędy fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne; błędy w kompozycji tekstu – problemy o dużym stopniu trudności, rzadkie i dyskusyjne

4) wprowadzenie zasad elektronicznej edycji tekstów.

Zagadnienia teoretyczne będą omawiane w trakcie zajęć praktycznych, polegających na redakcji językowej i korekty tekstów przygotowywanych do wydania w ramach specjalności

Pełny opis:

Zajęcia w ramach specjalności edytorskiej, które przygotowują do redakcji językowej i korekty tekstów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

2. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

4. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

5. Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

6. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.

7. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN.

8. Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, red. M. Bańko, Warszawa 2010.

9. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Inne słowniki ortograficzne, frazeologiczne, wyrazów bliskoznacznych, portale i strony internetowe

Literatura uzupełniająca

1. Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX, 2004, s. 29-46;

2. Z. Saloni, O kształceniu umiejętności pisania, Warszawa 1976.

3. Wierzbiccy, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

4. http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b60_029-046.pdf

5. http://www.sjp.pwn.pl

Uwagi:

Uczestnictwo w zajęciach – 60 godz.

Redakcja i korekta tekstów poza godzinami laboratorium (praca indywidualna) – 20 godz.

Redakcja i korekta tekstów poza godzinami laboratorium (praca zespołowa) – 40 godz.

Przygotowanie prezentacji – 5 godz.

Udział w konsultacjach – 10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 godz.

ŁĄCZNIE – 150 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.