Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2IEU Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Historia stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1HSM
Historia świata i Polski po II wojnie światowej 0500-MS1-2HSP
Międzynarodowe stosunki polityczne 0500-MS1-2MSP
Prawo międzynarodowe publiczne 0500-MS1-2PMP
Wstęp do stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1WSM

Założenia (opisowo):

Wyposażenie studenta w wiedzę odnośnie celów, zasad i etapów procesów integracyjnych w Europie. Ukazanie historycznych uwarunkowań procesów integracyjnych. Prezentacja celów i próba oceny funkcjonowania Unii Europejskiej [Europy].

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

C01 Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej [cele, zasady i etapy procesów integracyjnych w Europie];

C02 Uświadomienie roli i znaczenia Europy [procesów integracyjnych UE] dla współczesnych stosunków międzynarodowych [politycznych];

C03 Analiza najważniejszych problemów/wyzwań globalnych związanych z integracją europejską;

C04 Wykształcenie nawyku regularnego analizowania polityki zagranicznej państw w kontekście rozszerzającej się Europy [pogłębiającej się integracji].

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy [przedmioty kierunkowe]

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, politologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych [międzynarodowych stosunków politycznych]

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. ćwiczenia/konwersatorium [dyskusja podczas zajęć]

Ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studenta z podstawową wiedzą dotyczącą integracji europejskiej - celów, zasad oraz etapów integracyjnych w Europie

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie do zajęć - 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 25 godz.

Udział w konsultacjach - 2 godz.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Ash G.T., Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, Kraków 2005.

Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005.

Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.

Euroatlantycka obronność na rozdrożu, red. G. Rdzanek, Wrocław 2004.

Moczulski L., Europa Ojczyzn 2004 r. Geopolityka, gospodarka, cywilizacja, Warszawa 2003.

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010.

Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa 2005.

Staszczak E.D., USA-UE. Wzajemne stosunki na tle zmian globalnych, Toruń 1998.

Todorov T., Nowy nieład światowy. Refleksje Europejczyka, Warszawa 2004.

Unia Europejska. Nowy typ współpracy międzynarodowej, red. E. Haliżak, Warszawa 2002.

Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, Warszawa 2007.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

Brzeziński Z., World Order, New York 2015.

Grant Ch., Transatlantic rift: how to brings the two sides together, London 2003.

Integracja europejska, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2006.

Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2006.

Zięba R., The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis, Warsaw 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

W_1 zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie

W_2 posiada podstawową wiedzę na temat gospodarki światowej, w tym gospodarki Unii Europejskiej

W_3 zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania ugrupowań integracyjnych, w tym Unii Europejskiej

W_4 kształtuje wiedzę na temat najważniejszych problemów/wyzwań związanych z integracją europejską.

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

U_1 potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze;

U_2 posługiwanie się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej;

U_3 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce (poprzez udział w dyskusji);

U_4 posiada umiejętność rozumienia i analizowania roli i znaczenia integracji europejskiej dla współczesnych stosunków politycznych.

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

K_1 dostrzega podstawowe priorytety współczesnej polityki międzynarodowej;

K_2 dostrzega znaczenie procesów integracji europejskiej wobec wspólnoty międzynarodowej [innych podmiotów areny międzynarodowej];

K_3 potrafi zastosować zdobytą wiedzę na temat integracji europejskiej w praktyce [korelacja polityki UE wobec innych podmiotów];

K_4 w oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę potrafi dostrzec zagrożenia/wyzwania związane z wciąż pogłębiającym się procesem integracji europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie/prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu integracji europejskiej [referat/prezentacja multimedialna] oraz aktywność na zajęciach, również w postaci zdalnej [poprzez przesłanie prezentacji/referatu oraz aktywności na platformie Zoom oraz BlackBoard Collaborate].

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Miłoszewska
Prowadzący grup: Dorota Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.