Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwa obszaru postradzieckiego w polityce Zachodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2POP Kod Erasmus / ISCED: 14.152 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Państwa obszaru postradzieckiego w polityce Zachodu
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Demokracja w europejskiej i rosyjskiej myśli politycznej 0500-SW1-1DER
Europa wschodnia a przemiany cywilizacyjne współczesnego świata 0500-SW1-2EWC
Historia krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy 0500-SW1-1HBU
Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim 0500-SW1-1KZP
Polityka zagraniczna państw postradzieckich 0500-SW1-1PZP
Rosyjska strefa wpływów - instrumenty oddziaływania na obszar postradziecki 0500-MS2-2RSW

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien dysponować ogólną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych. Powinien także posiadać podstawowe wiadomości na temat polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

C01 Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu państw obszaru postradzieckiego oraz ich wzajemnej korelacji ze światem zachodnim [Europa, Stany Zjednoczone];

C02 Uświadomienie roli i znaczenia obszaru postradzieckiego dla współczesnych stosunków międzynarodowych [politycznych];

C03 Analiza oraz eksplikacja najważniejszych problemów polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego;

C04 Wykształcenie nawyku regularnego analizowania polityki zagranicznej państw postradzieckich [analiza stosunków

międzynarodowych w regionie oraz ich znaczenia dla wspólnoty międzynarodowej].

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, politologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych [państw obszaru postradzieckiego]

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. wykład

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z polityką zagraniczną państw obszaru postradzieckiego oraz wpływu polityki Zachodu wobec państw postradzieckich.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie do dyskusji podczas zajęć - 25 godz.

Przygotowanie do zdania egzaminu - 30 godz.

Udział w konsultacjach - 2 godz.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Ash G.T., Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, Kraków 2005.

Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm, „Arcana” 2000, nr 2(32).

Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

Bryła J., Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie supermocarstw, Poznań 2002.

Czas EuroMajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.

Domańska M., Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

Kisielewski A.T., Schyłek Rosji, Poznań 2007.

Kuczyńska-Zonik A., Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 2.

Lekcja Majdanu. Polskie czasopiśmiennictwo wobec Pomarańczowej Rewolucji, red. R. Potocki, A. Stec, L. Kucz, Częstochowa 2008.

Madej Z., Rosja na progu XXI w., „Polityka Wschodnia” 2002, nr 2.

Miłoszewska D., Pomarańczowa Rewolucja w kontekście rosyjskim – studium przypadku, „Studia Społeczne”, 13 (2), Warszawa (WSM) 2015.

Miłoszewska D, Potocki R., Rewolucja wyborcza jako forma zmiany politycznej, „Racja Stanu. Studia i materiały” – półrocznik Studiów Międzynarodowych we Wrocławiu, Wrocław 2011, nr 1/9.

Pipes R., Sowiecka strategia globalna, [w:] Idem, Rosja, komunizm i świat, Kraków 2002.

Sharp G., Walka bez użycia przemocy, Warszawa 1985.

Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. R. Herbut, W. Baluk, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2002.

Demjaniuk R., Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 89.

Dębski S., Geopolityczna przyszłość Rosji, „Arcana” 1998, nr 1 (19).

Kaplan D.R., The Revenge of Geography: What the Maps Tells US About Coming Conflicts and the Battle Against Fate, New York 2012.

Najnowsza historia świata…, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 2000, t. 1-3.

Pokojowa Rewolucja jako instrument zmiany w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Macała, R. Potocki,

A. Janiak, Zielona Góra 2006.

Ukraina 2004: między rewolucją a wyborami, red. R. Potocki, A. Jawornicka, Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Częstochowa 2008.

Świder K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa 2015.

20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

W_1 poszerza wiadomości na temat stosunków międzynarodowych [ze szczególnym uwzględnieniem państw obszaru postradzieckiego];

W_2 rozumie znaczenie polityki zagranicznej państw postradzieckich dla polityki Zachodu oraz ich wzajemnej korelacji, jak również wpływu na stosunki międzynarodowe [międzynarodowe stosunki polityczne];

W_3 zna najważniejsze problemy/wyzwania/zagrożenia państw obszaru postradzieckiego;

W_4 kształtuje wiedzę na temat znaczenia polityki zagranicznej poszczególnych państw w regionie.

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

U_1 potrafi interpretować wydarzenia mające miejsce na obszarze państw postradzieckich;

U_2 omawia zagrożenia dla państw ww. regionu i wyciąga z nich samodzielne wnioski;

U_3 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce (poprzez udział w dyskusji);

U_4 posiada umiejętność rozumienia i analizowania polityki zagranicznej państw postradzieckich w stosunku do polityki Zachodu.

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

K_1 potrafi wyrażać oceny dotyczące problemów politycznych państw obszaru postradzieckiego i ich wzajemnej korelacji z polityką Zachodu;

K_2 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce [współpraca w grupie, otwartość na inne opinie];

K_3 dostrzega potrzebę regularnego analizowania bieżących wydarzeń politycznych na obszarze postradzieckim oraz poza nim;

K_4 w oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę potrafi dostrzec zagrożenia dla państw obszaru postradzieckiego w zglobalizowanym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: warunkiem zdania egzaminu jest prezentacja wybranego zagadnienia dotyczącego polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego [referat/prezentacja multimedialna] oraz aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.