Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPEB Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami postępowania z osobami nieletnimi, które dopuściły się czynu karalnego bądź przejawiają postawy demoralizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione zasady proceduralne wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówione zostaną przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania. Omówione zostanie także statystycznie zjawisko "przestępczości" nieletnich - tj. liczby postępowań o czyny karalne ale także o demoralizację.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - Prawo karne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

A. Witkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2013

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich Warszawa 2015;

M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004.

E. Filipowska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2003;

P. Górecki, S. Stachowiak: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Kraków 2015

A. Haak- Trzuskawska, H. Haak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015

P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek.Postępowanie w sprawach nieletnich: komentarz, warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Ocenionym w standardowej skali ocen np.

13 - 14 pkt ocena bardzo dobra

12 pkt - ocena dobra plus

11-10 pkt - ocena dobra

9 - pkt ocena dostateczna plus

8 - pkt ocena dostateczna

0- 7 pkt ocena niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami reakcji państwa na demoralizację i czyny karalne popełnione przez nieletnich.

Omówione zostaną przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania. Wykład obejmie także prezentację fenomenu demoralizacji i czynów karalnych nieletnich w Polsce.

Literatura:

A. Witkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2013

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich Warszawa 2015;

M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004.

E. Filipowska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2003;

P. Górecki, S. Stachowiak: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Kraków 2015

A. Haak- Trzuskawska, H. Haak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015

P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek.Postępowanie w sprawach nieletnich: komentarz, warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.