Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-2YSEM Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł dyplomowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Metodologia badań społecznych 0800-SS1-2MBS
Pedagogika ogólna 0800-S2-1YPOG
Pedagogika społeczna 0800-S1-1YPSP

Założenia (lista przedmiotów):

Pedagogika porównawcza 0800-N2-1YPPO
Polityka społeczna 0800-BS1-2POS

Założenia (opisowo):

1. Kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki badawczej z perspektywy różnych orientacji poznawczych.

2. Uwrażliwienie studentów na różnorodność ujęć i dyskursów w rozpatrywaniu badanych zagadnień.

3. Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania materiału empirycznego w ujęciu ilościowym i jakościowym, oraz w aspekcie porównawczym.

4. Przygotowanie pracy magisterskiej, zgodnie ze standardami pisarstwa naukowego, obejmującego strukturę pracy, język narracji, odnośniki i przypisy, sporządzanie bibliografii i aneksów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Analiza literatury metodologicznej, przygotowanie koncepcji własnych badań, opisanie teoretycznych założeń analizowanej problematyki na podstawie literatury przedmiotu, przeprowadzenie badań terenowych i zaprezentowanie wyników analizy materiału empirycznego, przygotowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przygotowanie i analiza indywidualnych metodologicznych koncepcji badawczych.

Opracowanie narzędzi badawczych i przygotowanie do badań terenowych.

Przygotowanie i analiza rozdziału teoretycznego, zawierającego prezentację badanej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

Charakterystyka wyników własnych badań ze względu na problemy badawcze.

Przygotowanie empirycznej części pracy zawierającej charakterystykę terenu badań, badanej próby, instytucji, dyskusję wyników analizy danych w odpowiedzi na pytania badawcze, wnioski z badań oraz aneksy.

Przygotowywanie wniosków z badań i formułowanie wypowiedzi na temat realizacji celów teoretycznych (poznawczych).

Przygotowanie projektów, programów, propozycji konkretnych działań w odpowiedzi na cel praktyczny własnych badań.

Przygotowanie i przedstawienie do oceny pierwszej wersji pracy magisterskiej.

Poprawianie i przygotowanie ostatecznej wersji pracy.

Literatura:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

2. Gnitecki Janusz, Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1996

3. Gnitecki Janusz, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1993

4. Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

5. Kvale Steiner, Prowadzenie wywiadów, przeł. Agata Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

6. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

7. Maszke Albert Wojciech, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008

8. Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

9. Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

10. Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

11. Palka Stanisław, Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

12. Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

13. Silverman David, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

14. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

15. Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

16. Szwed Robert, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

1) student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach społecznych i humanistycznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

2) student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji oraz systemu pomocy społecznej, o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

3) student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

4) student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych i społecznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

5) student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Heurystyczne metody rozwiązywania problemów, studium przypadku, waloryzacja – eksponowanie wartości, pokaz, dyskusja grupowa, analiza literatury przedmiotu.

1. Obecność studenta na zajęciach obowiązkowa.

2. Ocena aktywności studenta w realizowaniu zadań.

3. Ocena zaangażowania studenta w rozwiązywanie problemów i przeprowadzenie badań terenowych.

4. Ocena poszczególnych fragmentów przygotowywanej pracy.

5. Ocena pracy magisterskiej.

Godziny kontaktowe z wykładowcą: 50 godz.

Przygotowanie i przeprowadzenie badań terenowych: 70 godz.

Przygotowanie pracy dyplomowej: 130 godz.

Suma: 250 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 10

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.