Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDL3-1SEM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest:

Poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo,

Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.

Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktoranta do: przygotowani konspektu pracy doktorskiej, napisania artykułu naukowego, napisania referatu na konferencję naukową.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych III stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

za udział w seminarium: 30 h = 1 ECTS

przygotowanie do seminarium, zbieranie literatury źródłowej: 60h = 2 ECTS

pisanie rozdziału pracy doktorskiej: 30h = 1 ECTS

Razem: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 1 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką pracy doktorskiej. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent:

1. Zna i rozumie światowy dorobek współczesnego literaturoznawstwa w stopniu umożliwiającym rewizję określających go paradygmatów, obejmujących podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe SD_WG01,

2. Zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy, interpretacji i wartościowania różnych rodzajów tekstów i innych wytworów kultury, określającą stan współczesnej metodologii badań literaturoznawczych, SD_WG05

3. Potrafi definiować cel i przedmiot badań literaturoznawczych, formułować odpowiadającą ich specyfice hipotezę badawczą, twórczo stosować metody i narzędzia oraz wnioskować na podstawie uzyskanych wyników badań, SD_UW02

4. Potrafi inicjować i prowadzić debatę, merytorycznie argumentując, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska i opinie innych autorów, formułując wnioski i dokonując spójnych podsumowań, SD_UK06,

5. Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym jako autor literaturoznawczych publikacji naukowych, SD_UK07,

6. Jest gotów do krytycznej oceny dorobku literaturoznawstwa oraz własnego wkładu w rozwój praktykowanej przez siebie dyscypliny SD_KK01,

7. Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, SD_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie aktywności w trakcie zajęć.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie konspektu pracy oraz napisanie artykułu naukowe oraz wystąpienie na konferencji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Literatura:

Związana z tematyką pracy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Leś
Prowadzący grup: Mariusz Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Literatura:

Związana z tematyką pracy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań z doktorantem, podczas których dyskutowane są zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy doktorskiej.

Literatura:

Związana z tematyką pracy doktorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)