Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii kryminalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1BSI-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii kryminalistycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

KA6_WG10, KA6_UW1, KA6_UU1, KA6_KO1

KP6_WG10- zna i rozumie właściwości oraz sposoby otrzymywania i analizy

produktów chemicznych i materiałów specjalnego przeznaczenia

KP6_UW1- potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_UU1 - potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_KR2 - jest gotów do rozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium,

Forma zaliczania konwersatorium: sprawdzenie ustne przygotowania do każdego konwersatorium w oparciu o podany materiał, test jednokrotnego wyboru

Zaliczenie konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Alina Dubis, Urszula Klekotka, Marta Malinowska, Aneta Petelska, Anna Trynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Alina Dubis, Urszula Klekotka, Marta Malinowska, Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Podstawy chemii kryminalistycznej zawierają zagadnienia związane z dostępnymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie technik śledczych, metod fizykochemicznych i analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z definicja, strukturą, celami i funkcjami kryminalistyki. Studenci poznają definicje śladu kryminalistycznego oraz ich klasyfikację, mechanizmy ich powstawania oraz metody ich zabezpieczania i ujawniania. Zapoznają się z podstawowymi technikami kryminalistycznymi: daktyloskopią, kochonoskopią, chelioskopią, badaniami genetycznymi DNA śladów biologicznych, badaniami krwi i innych płynów ustrojowych. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami stosowanymi w biometrii czy zagadnieniami związanymi z miejscem zdarzenia – jego zabezpieczeniem czy zasadami oględzin.

Konwersatorium jest dopełnieniem wykładów, pozwala na rozwiązywanie różnych problemów związanych z chemią kryminalistyczną.

Liczba godzin: 75

wykład 30 godzin, konwersatorium 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w zajęciach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 40.6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godzin.

Literatura:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska, 2016

2.Grażyna Kędzierska, Włodzimierz Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011

2. Skrypt z Chemii sądowej, UAM w Poznaniu, 2012

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)