Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1STT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki opisowej oraz matematycznej wraz z prostymi zastosowaniami w praktyce chemika.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu 1) Statystyka opisowa – wzory i teoria

2) Niepewności pomiarowe i błędy pomiarowe, niepewności systematyczne, niepewności maksymalne ¬ podstawy teoretyczne

3) Parametry rozkładu zmiennych losowych

4) Niektóre rozkłady zmiennych losowych

5) Estymatory punktowe z próby i ich własności

6) Estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego

7) Testy istotności dla hipotez dotyczących wartości oczekiwanej oraz wariancji

8) Parametry dwuwymiarowych zmiennych losowych, wnioskowanie dotyczące korelacji

9) Regresja liniowa – podstawy teoretyczne

Literatura:

1) Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach część 1/2, PWN, Warszawa 1997.

2) Czermiński J.B, Iwaszkiewicz A., Paszek Z., Sikorski A. Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa 1992.

3) Brandt S. Analiza Danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: K_W01, K_W11 ocena aktywności w trakcie zajęć. Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin pisemny/ustny; zaliczenie na podstawie ocen z kolokwium.

K_U04, K_U05 kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Barbara Bankiewicz, Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Barbara Bankiewicz, Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)