Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1CELE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elektrochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii z uwzględnieniem elektrochemii stosowanej w urządzeniach magazynujących i przetwarzających energie oraz elektrochemii polimerów przewodzących.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z elektrochemii roztworów elektrolitu, granic międzyfazowych, procesów elektrodowych, procesów elektrokatalitycznych, elektrod modyfikowanych oraz z elektrochemii związków organicznych. Zapoznanie studentów z klasycznymi i nowatorskimi metodami laboratoryjnymi stosowanymi w elektrochemii. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/ semestr 1

Wykład: 25 godz.

Laboratorium: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykładowa, dyskusja, pogadanka, laboratoryjna

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 100 godz 4 ECTS

Wykłady 25 godz. 1 ECTS

Zajęcia pozawykładowe 30godz. 1.2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 38.1godz. 1.5 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 6.9godz. 0.3 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 100godz. 4 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 61.9godz. 2.5 ECTS

2) o charakterze praktycznym 75godz. 3.0 ECTS

Literatura:

1. Libuś W., Libuś Z. 1987. Elektrochemia, PWN, Warszawa.

2. J. Koryta, j. Dvorak, V. Bohackova, 1980 Elektrochemia, PWN, Warszawa

3. Ościk J. 1983. Adsorpcja, PWN, Warszawa.

4. Electrocatalysis. J.Lipkowski, P.N.Ross 1998, NY, Wiley-VCH

5. Galus Z. 1979. Elektroanalityczne metody wyznaczania stałych fizykochemicznych, PWN, Warszawa.

6. Artykuły źródłowe i przegladowe dotyczące omawianych zagadnień - odnośniki podawane podczas wykładów.

7. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

9. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

10. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

11. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

12. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

13. M.D.Ward w Physical Electrochemistry. Principles Methods and Applications.

14. A.J.Bard, L.R.Faulkner, Electrochemical Methods; Fundamentals and Applications.

15. 10. A.Mierzwiński, Z.Witkiewicz, Wiadomości Chemiczne, 36, 79, 1982.

16. E. Domagała-Zyśk. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnejh. Strategie i rekomendacje. "Obliczxa życia. Księga jubileuszowa profesor Doroty Kornas-Bieli.

17. E. Domagała-Zyśk (2015) Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin Wydawnictwo KUL, 553-568.

18. A. Galkiene i inni (2021) Ksiązka w ramach projektu Erasmus+. Uniwersalne projektowanie w edukacji. Doświadczenia nauczycieli: Austrai, Litwa, Polska, Finlandia. Tłumaczenie polskie z oryginału dr hab. J. Baran, dr hab. T. Cierpiałowski, dr E. Dyduch.

19. K. Kowalski, Włącznik - projektowanie bez barier

20. https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/

Efekty uczenia się:

1. Student prezentuje rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii oraz pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji – KP7_WG1

2. Student potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł – KP7_UW3

3. Student planuje i opracowuje wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań – KP7_UW6

4. Student potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikować i respektować zdanie innych członków zespołu oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

metoda wykładowa, dyskusja, pogadanka, prezentacje multimedialne i filmy oraz laboratoryjna

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 70%

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z wykładów:

Egzamin pisemny lub egzamin ustny - forma elastyczna zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami z udokumentowaniem od specjalisty

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań i zaliczenie krótkich kolokwiów pisemnych z wykonanych zajęć.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z laboratoriów:

• ćwiczenia laboratoryjne

• ocenianie ciągłe ( krótkie kolokwia)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Emilia Grądzka, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Emilia Grądzka, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)