Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

NMR, IR i MS w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: NMR, IR i MS w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Strona przedmiotu: https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/piotr-walejko-17/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W wyniku realizacji zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę dotyczącą spektroskopii NMR. Szczególny nacisk będzie położony na poznawanie korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanych związków a danymi uzyskiwanymi z widm 1D i 2D NMR oraz IR i MS.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę dotyczącą spektroskopii NMR. Szczególny nacisk będzie położony na poznawanie korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanych związków a danymi uzyskiwanymi z widm 1D i 2D NMR oraz IR i MS.

Pełny opis:

Profil studiów: chemia

Forma studiów: Studia stacjonarne II stopnia

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru z bloku II –specjalizacja

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: I rok semestr 2

Wymagania wstępne: Zaliczenie w 1 semestrze zajęć: Chemia organiczna zaawansowana i Spektroskopia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin.

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratorium (w Sali ćwiczeniowej lub zdalnie - samodzielna realizacja zadań).

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Godziny ECTS

Ogólny nakład pracy studenta 50 2,0

udział w wykładach 15 0,6

udział w zajęciach pozawykładowych 15 0,6

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta)

16.3 0,7

Udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach 3.8 0,2

Wskaźniki ilościowe: Godziny ECTS

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50 2.0

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33.8 1.4

2) o charakterze praktycznym 35 1.4

Literatura:

Podręczniki i monografie (wydanie polskie)

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992

2. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT Warszawa., 1995 lub wydania nowsze: 2000 i 2017

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

6. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” PWN 2007

(wydania angielskie)

1. T.N. Mitchell, B. Costisella „NMR – From Spectra to Structures” Springer 2007

2. Y-C. Ning „Structural Identification of Organic Compounds with Spectroscopic Techniques” Wiley-VCH 2005

3. E. Breitmaier „Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry” Wiley 2007

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_UW4 stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna

P7_UW6 opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań

KP7_KK1 krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę.

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach oraz oceny końcowej pracy pisemnej.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 51 % poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)