Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka chemii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2DCH1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii 1
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z problemami dydaktyki chemii dotyczącymi wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela chemii. Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy wybrali blok dydaktyczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawami dydaktyki chemii oraz z tematem podziału, celów i zasad potrzebnych w nauczaniu chemii. Zapoznanie z warsztatem pracy nauczyciela, organizacją przestrzeni klasy szkolnej, kontrolą wiedzy i osiągnięć uczniów, zasadami i kryteriami analizy oraz oceny pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Treści:

1) Warsztat pracy nauczyciela

2) Organizacja przestrzeni klasy szkolnej.

3) Planowanie lekcji

4) Kontrola wiedzy i osiągnięć uczniów.

5) Zasady i kryteria analizy oraz oceny pracy nauczyciela.

Cele zajęć:

-zapoznanie studentów z podstawą programową kształcenia chemicznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

- kształcenie umiejętności pisania konspektów lekcji,

- przygotowanie do prowadzenia lekcji chemii w szkole

- kształcenie umiejętności stosowania różnych metod nauczania w aspekcie treści kształcenia

- rozwijanie umiejętności stosowania metody problemowej oraz metody projektów na lekcjach chemii

- ćwiczenie w projektowaniu sprawdzianów i testów

- ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań na poziomie maturalnym (w tym zasady kontroli i oceny)

- doskonalenie umiejętności sporządzania schematów ilustrujących przygotowany zestaw laboratoryjny

Literatura:

1. Burewicz A., Gulińska H „Dydaktyka chemii., Wyd. Nauk. UAM, Poznań

2002

2. Obowiązujące podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

3. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły ponadpodstawowej.

4. „Chemia w szkole” – czasopism

Efekty uczenia się:

KP7_WG17 zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych wspomagających nauczanie chemii, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

KP7_WG18 zna podstawę programową, cele kształcenia i treści nauczania chemii na poszczególnych etapach edukacyjnych,

KP7_WG19 zna zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału;

KP7_WG20 zna kompetencje merytoryczne, dydaktyczne nauczyciela, rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów,

KP7_WG22 zna metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki,

KP7_WG23 zna organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania,

KP7_WG25 zna metody kształcenia w odniesieniu do nauczania chemii, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

KP7_WG26 rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

KP7_WG27 zna egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu;

KP7_WG28 zna diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczania oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów;

KP7_WK8 zna warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

KP7_WK9 zna potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się chemii i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu,

KP7_UW11 potrafi projektować i realizować program nauczania chemii z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

KP7_UW15 potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

KP7_UW17 potrafi przeanalizować rozkład materiału;

KP7_UW22 potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,

KP7_UW24 potrafi skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

KP7_UK3 potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią chemiczną;

KP7_UK5 potrafi rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

KP7_KK5 jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

KP7_KO6 jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

KP7_KR6 jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (co najwyżej jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, ale odrobiona).

Pozytywna ocena udziału w dyskusjach, pozytywna ocena opracowanych samodzielnie prac (np. konspekt, sprawdzian), aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa, Emilia Grądzka
Prowadzący grup: Anna Basa, Emilia Grądzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)