Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka chemii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2DCH2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii 2
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć w postaci warsztatów laboratoryjnych, pokazów i przygotowania do olimpiad chemicznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z wymogami reformy programowej. Zainteresowanie uczniów chemią daje im możliwości sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności oraz są idealnym rozwiązaniem dla ucznia, który chce połączyć swój rozwój z przeprowadzaniem doświadczeń i eksperymentów

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z możliwością popularyzacji chemii w szkole poprzez możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć z chemii np. w postaci warsztatów czy pokazów, które mają stworzyć uczniom wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji badawczych i naukowych , a także pomóc przygotować się do konkursów i olimpiad chemicznych. Student będzie miał możliwość zapoznania się z przykładowymi zadaniami teoretycznymi I etapu Olimpiady oraz zadaniami praktycznymi, które są w kolejnych etapach. Ponadto w miarę możliwości studenci będą również uczestniczyli w warsztatach oraz pokazach chemicznych prowadzonych na terenie szkoły.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: II rok II stopnia/ semestr 2

Laboratorium: 30 godz.

Metody dydaktyczne: laboratoryjna, pogadanka, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 50 godz. 2 ECTS

Wykłady 0 godz. 0 ECTS

Zajęcia pozawykładowe 30 godz. 1.2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16.3 godz. 0.7 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 3.8 godz. 0.2 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 5 0godz. 2.0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33.8 godz. 1.4 ECTS

2) o charakterze praktycznym 50 godz. 1.2 ECTS

Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

2. A. Gumowska, "Laboratorium w szufladzie Chemia" PWN 2015

3.A. Burewicz, P. Jagodziński, " Doświadczenia chemiczne" 1 i 2, WSP 1997

4. A. Bieniek, " Chemia. Doświadczenia chemiczne Zbiór zadań dla liceum i technikum" MatChem 2019

Efekty uczenia się:

1. Student zna metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych wspomagających prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych (KP7_WG10)

2. Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, a także zasady udzielania pierwszej pomocy (KP7_WK3).

3. Student potrafi podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania oraz rozwijającą ich uzdolnienia oraz promować osiągnięcia uczniów (KP7_UW7)

4. Student jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły (KP7_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

laboratoryjna, dyskusja, pogadanka

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 80%

Formy oceny pracy studenta:

Egzamin pisemny w postaci testu z całego bloku metodycznego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wysocka-Żołopa
Prowadzący grup: Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)