Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2PRD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. Zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje, jeśli tematyka pracy dyplomowej tego wymaga (praca eksperymentalna).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w angielskim).

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi planować i wykonywać naukowe eksperymenty chemiczne (KP7_UW1).

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego (KP7_WG7).

Absolwent potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6).

Absolwent potrafi określić kierunki dalszego samokształcenia (KP7_UU1).

Absolwent jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane eksperymenty i badania naukowe (KP7_KK2).

Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (KP7_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach.

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Aneta Baj, Anna Baryłka, Diana Bobrowska, Joanna Breczko, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Ewa Gorodkiewicz, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Joanna Kotyńska, Julita Malejko, Marta Malinowska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Paweł Misiak, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak, Anna Sankiewicz, Aneta Sokół, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz, Monika Wysocka-Żołopa, Marcin Zając, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: Aneta Baj, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska, Joanna Kotyńska, Marta Malinowska, Karolina Markiewicz, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak, Artur Ratkiewicz, Joanna Romanowska, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)