Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1CHF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami procesów chemicznych, dostarczenie podstaw zrozumienia trudnych zagadnień dotyczących zjawisk z zakresu termodynamiki, równowag fazowych, stanów skupienia, zjawisk powierzchniowych, przewodnictwa elektrolitycznego, kinetyki chemicznej, elektrochemii i ukazanie powiązań tych zjawisk z innymi dziedzinami jak fizyka czy biologia.Skrócony opis:

Treści przedmiotu Chemia fizyczna są związane z podstawowymi definicjami i prawami termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi, przewodnictwa elektrolitycznego, kinetyki i elektrochemii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Ochrona Środowiska

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia/semestr letni

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi, przewodnictwa, kinetyki i elektrochemii.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści z termodynamiki, przewodnictwa elektrolitycznego, kinetyki chemicznej i ogniw galwanicznych;

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 75

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 15 godz., konwersatoria 15 godz., laboratoria 45 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 75 godz.; przygotowanie się do

zajęć i zaliczeń: 65,6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9,4 godz.

Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa. Praca zbiorowa. 1980.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

5. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

6. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Zna i rozumie zagadnienia z chemii fizycznej pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

KP6_WG3 Zna zagadnienia z chemii fizycznej i elektrochemii pozwalające na posługiwanie się terminologią chemiczną

KP6_WG6 Zna narzędzia informatyczne służące do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń

KP6_UW1 Potrafi interpretować zjawiska i procesy fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_UW2 Potrafi używać komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników

KP6_UW3 Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe wykorzystywane w ochronie środowiska

KP6_UW5 Potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji otrzymanych wyników

KP6_UO1 Zachowuje zasady BHP zalecane w laboratorium

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KO1 Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)