Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1EKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok I stopnia Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest uczulenie studentów na konieczność posługiwania się metodą naukową przy poznawaniu świata oraz postrzegania otaczającej nas przyrody jako efektu działania doboru naturalnego

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami metodologii naukowej.

Przedstawione będą warunki, dzięki którym życia mogło powstać na Ziemi (położenie Ziemi w Układzie Słonecznym, magnetosfera, wielkość Ziemi, obecność Księżyca). Omówione zostaną:

- zmiany klimatu w historii Ziemi oraz obecnie obserwowane ocieplenie klimatu oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołów organizmów.

- przyczyny i skutki wielkich wymierań.

- metabolizm biosfery: produkcja i dekompozycja, przepływ energii przez ekosystem

- pojęcia stałości, stabilności, elastyczności, równowagi dynamicznej i homeostazy - jak się one mają do ekosystemów

- zmienność ekosystemów w czasie (sukcesja)

- interakcje międzyosobnicze i międzygatunkowe: konkurencja, mutualizm, eksploatacja

- modelowanie procesów ekologicznych

- pojęcie doboru krewniaczego

Literatura:

Weiner Życie i ewolucja biosfery PWN

Krebs Ekologia PWN

Krebs, Davies Wprowadzenie do ekologii behawioralnej PWN

Harborne Ekologia biochemiczna

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju

KA6_WG6 powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych

KA6_UW4 identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione

KA6_KK1 krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)