Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1EKOT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia - zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość biologii, a w szczególności części ekologicznej na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii populacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: zajęcia terenowe 20 godz.

Metody dydaktyczne: samodzielna praca w ramach pracy w terenie , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym: udział w zajęciach poza wykładowych 20 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 2,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22,5 godz. (0,9 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 25

godz. (1 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

"Ćwiczenia z Ekologii" red. A. Górecki, M. Gębczyński , J. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Warszawa 1983;

Weiner J. "Życie i Ewolucja biosfery", WN PWN Warszawa 2019;

CJ Krebs "Ekologia" WN PWN Warszawa 2011;

Uzupełniająca:

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J., "Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin". WN PWN Warszawa 1999;

A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee, "Ekologia", WN PWN Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych;

KA6_WG7 podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych;

KA6_WG8 podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych.

Student potrafi:

KA6_UW2 zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację

KA6_UW5 posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk;

KA6_UK8 stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach.

Student jest gotów do:

KA6_KR3 poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna w formie posteru naukowego. Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w $23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)