Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1HYD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie: K_W01, K_U02, K_U12

2. Student charakteryzuje uwarunkowania geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody, wyjaśnia relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną: K_W03, K_W05, K_U02, K_U09

3. Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej i lokalnej: K_W11, K_U07, K_U13, K_K08

4. Ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody oraz posługuje się argumentami na rzecz rozwoju zrównoważonego: K_U18, K_U05, K_U06, K_U22, K_K08, K_K11

5. Wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii: K_W07, K_K03, K_K04, K_K09, K_K10, K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Ćwiczenia terenowe oceniane są na podstawie samodzielnie wykonanej analizy warunków hydrologicznych wybranego obszaru. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)